Kosttillskott - Fiskoljebaserade kosttillskott och D-vitamintillskott (operativt mål 19) 2020-2022 - Kemiska risker

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid alla anläggningar som tillverkar eller genom import/införsel sätter fiskoljebaserade kosttillskott och/eller tillskott med D-vitamin på marknaden. Detta för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av dioxin och PCB inte överskrider gällande gränsvärden i fiskoljebaserade produkter. För D-vitaminpreparat ska kontrollen verifiera att angivna halter av vitamin D är korrekta samt att tillåten D-vitaminförening används. 

Bakgrund till målet

Fiskolja i olika former marknadsförs på grund av sitt innehåll av vissa fettsyror som kosttillskott med godkända hälsopåståenden för bland annat hjärnans funktion. Fet fisk kan ackumulera miljögifter som PCB och dioxin. Tillskott av D-vitamin rekommenderas för vissa grupper och används av många människor i Sverige.

Kontrollen inriktas på att verifiera att angivna halter av D-vitamin är korrekta och att det är tillåtna föreningar som används.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23§ livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Lagstiftning

Artikel 5 förordning (EG) nr 852/2004
Förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel

Direktiv 2002/46/EG, tillsammans med bilaga II i ändringsförordning (EG) nr 1170/2009 om förteckningar över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott

4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott

Kontrollmetod

HACCP-revision. Företagarnas förfaranden för att säkerställa att deras produkter klarar gränsvärdena med avseende på PCB och dioxin ska kontrolleras. För D-vitamin ska företagarna kunna visa att de använder godkända D-vitaminföreningar och att produkterna innehåller den mängd D-vitamin som anges på förpackningen. Verifierande provtagning av D-vitaminhalt ska utföras.

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2020-04-07