Kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten (operativt mål 2) 2020-2022 - Säkert dricksvatten

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla kommunala anläggningar för produktion av dricksvatten (mer än 100 m3/ dygn) som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Kontrollen görs för att bedöma att kemiska faror i råvattnet har beaktats i faroanalysen (HACCP) samt att tillräckliga åtgärder vidtagits för att eliminera eller reducera dessa faror. I kontrollen ingår också att vid vattenverk som använder ytvattentäkt eller grundvatten med konstgjord infiltration som råvatten, bedöma om faroanalys och eventuellt övrigt HACCP-system valideras i den omfattning som är motiverad av förändrade förhållanden vid råvattentäkten eller förändrad råvattenkvalitet, vad avser faran cyanotoxiner.

Bakgrund till målet

Beredning som inte tar hänsyn till råvattnets kvalitet kan leda både till kortsiktiga och långsiktiga hälsoeffekter. I en utredning om klimatpåverkan på livsmedelssektorn, Livsmedelssektorn i ett förändrat klimat - plan för vad Livsmedelsverket behöver göra (Livsmedelsverket 2018), pekas en ökad risk för förekomst av cyanotoxiner i råvatten från bland annat ytvattentäkter ut som en tänkbar konsekvens av klimatförändringar.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23§ livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet vattentjänster.

Punkterna 2 b-c, 3 §§ Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Revision och inspektion.

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda:

 

Senast granskad 2019-11-14