Kaffe - Mykotoxin (operativt mål 14) 2020-2022 - Kemiska risker

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att
företagarna säkerställer att halterna av ochratoxin A i rostade kaffebönor och malet rostat kaffe inte överskrider gränsvärdet enligt förordning (EG) nr 1881/2006.

Kontrollen utförs vid alla tillverkare (kafferosterier), samt hos företagare som genom import eller införsel sätter rostade kaffebönor eller rostat, malet kaffe på marknaden i Sverige.

Bakgrund till målet

Kaffe är ett baslivsmedel i Sverige. Medelkonsumtionen är drygt tre koppar per person och dag. Under lagring av kaffebönor och malet rostat kaffe kan mögelgift bildas, vilket bland annat kan orsaka njurskador. Mögelgifter är stabila föreningar som inte bryts ned under rostningen och kan alltså finnas kvar i kaffet som säljs till konsument.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23§ livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Lagstiftning

Artikel 5 förordning (EG) nr 852/2004, om identifiering av faror och förfaranden för att eliminera eller reducera farornas förekomst till en acceptabel nivå.
Förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.

Kontrollmetod

HACCP-revision. Företagarnas rutiner för att säkerställa att deras produkter klarar gränsvärdena med avseende på ochratoxin A ska kontrolleras.

Om myndigheten finner det nödvändigt kan verifierande prover tas ut, men målet innebär inte att det måste göras.

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2019-10-14