Kaffe - Akrylamid (operativt mål 13) 2020-2022

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att
företagarna genomför förebyggande och reducerande åtgärder så att halterna av akrylamid i kaffe (inklusive snabbkaffe) ligger under angivna åtgärdsnivåer, enligt förordning (EU) nr 2017/2158.

Kontrollen utförs vid alla tillverkare (kafferosterier, om produkten tillverkas i Sverige), samt hos företagare som genom import eller införsel sätter kaffe på marknaden i Sverige.

Bakgrund till målet

Kaffe är ett baslivsmedel i Sverige. Medelkonsumtionen är drygt tre koppar per person och dag. Kaffe bidrar med en tredjedel av det totala intaget av akrylamid och det är därför viktigt att producenterna arbetar för att hålla halterna på en acceptabel nivå.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23§ livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Lagstiftning

Artikel 5 förordning (EG) nr 852/2004, om identifiering av faror och för-faranden för att eliminera eller reducera farornas förekomst till en acceptabel nivå.

Förordning (EU) nr 2017/2158 om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel.

Kontrollmetod

HACCP-revision av hur företagarna säkerställer att provtagning utförs i enlighet med kraven i förordning (EU) nr 2017/2158 och om förordningens åtgärdsnivåer överskrids, vidtar åtgärder för att sänka halten av akrylamid i produkterna.

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda:

Senast granskad 2020-05-19