Handel med fet fisk från Östersjön och de stora sjöarna (operativt mål 18) 2020-2022 - Kemiska risker

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns ett steg framåt i kedjan och att kontrollera att fisken inte säljs till länder som inte omfattas av dioxinundantaget.

Kontrollerna ska utföras vid minst 100 grossister, matmäklare, fiskauktioner och liknande i tidigare handelsled.

Bakgrund till målet

Fet fisk från Östersjön kan innehålla halter av dioxin och PCB som överstiger EU-lagstiftningens gränsvärden. Fisk med halter som överskrider gränsvärdena får säljas i Sverige, men enbart inom landet och till andra länder som också har ett undantag från EU-lagstiftningen med avseende på detta gränsvärde. Det har tidigare visat sig att Östersjölax från Sverige har sålts till andra EU-länder, i strid med undantagsvillkoren.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

För att omvandla det nationella målet till mål för enskilda myndigheter används följande "fördelningsnyckel":

Antal anläggningar inom myndighetens ansvar Andel som myndigheten ska kontrollera (%)
1 - 20 minst 75
20 - minst 50

Lagstiftning

Artikel 18 förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 7 förordning (EG) 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel
Förordning (2011:1494) om handel med vissa fiskarter från Östersjöområdet
Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa fiskarter från Östersjöområdet (LIVSFS 2014:22)

Kontrollmetod

Verifierande kontroll i detta mål utförs främst med kontrollmetoderna spårbarhetskontroll, revision och inspektion, för att kontrollera att företagarna har spårbarhet ett steg framåt i handelskedjan och att sådan fisk inte säljs vidare till andra länder.

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2019-05-03