Gränshandel kött (operativt mål 10) 2020-2022 - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 100 butiker med uttalad gränshandel innefattande kött från nöt, gris och/eller får/lamm. Detta avser såväl helt som bitat och malet kött. Syftet är att verifiera att spårbarhet finns (ett steg bakåt) samt att verifiera uppgifter rörande obligatorisk märkning av ursprung.

Med uttalad gränshandel avses butikshandel där kunderna till stor del är privatpersoner från ett annat land som kommer till butiken.

Bakgrund till målet

Korrekt märkning är viktig för konsumenter. Att livsmedel motsvarar den information som ges är viktigt för att konsumenter ska ha förtroende för livsmedlen på marknaden. Att det inte fuskas är också en fråga om lika konkurrensförhållanden på marknaden. Spårbarhet är viktigt, bland annat för att kunna finna, och avlägsna från marknaden, livsmedel som visar sig vara icke säkra att förtära.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Det antal anläggningar som anges i målet gäller nationellt. För att omvandla det nationella målet till mål för enskilda myndigheter används följande "fördelningsnyckel":

Antal anläggningar inom myndighetens ansvar Andel som myndigheten ska kontrollera (%)
1 - 100

Lagstiftning

  • Artikel 18 i förordning (EG) nr 178/2002
  • Förordning (EU) nr 931/2011
  • Artikel 8 i förordning (EU) nr 1169/2011
  • Förordning (EU) nr 1337/2013
  • Förordning (EG) nr 1760/2000
  • Förordning (EG) nr 1825/2000

Kontrollmetod

Verifierande kontroll i detta mål förs främst med kontrollmetoderna spårbarhetskontroll, revision och inspektion.

Om myndigheten finner det nödvändigt kan verifierande prover tas ut, men målet kräver inte detta. Samma sak gäller mera ingående kvantitativ spårbarhetskontroll (mängdbalans).

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda:

Senast granskad 2020-04-07