Ekologiska varor (operativt mål 7) 2020-2022 - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera påståenden om "ekologiska livsmedel" gällande följande produkter; kaffe, kryddor och barnmat. Produkterna är samma som avses i målen 13, 14, 15 och 17. Kontrollerna görs vid alla de verksamheter som omfattas av nämnda mål när påståenden om ekologiska livsmedel av aktuella slag görs.

Bakgrund till målet

Ekologiska livsmedel som EU konstaterat att det förekommer fusk med. Korrekt märkning är viktig för konsumenter. Att livsmedel motsvarar den information som ges är viktigt för att konsumenter ska ha förtroende för livsmedlen på marknaden. Att det inte fuskas är också en fråga om lika konkurrensförhållanden på marknaden. Ekologiska produkter har ofta ett mervärde för konsumenter och är "säljande".

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23§ livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Målet är kontroll av märkning så att den inte är vilseledande. Målet gäller inte sådan kontroll som utförs av godkända kontrollorgan utifrån speciallagstiftning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Lagstiftning

  • Artikel 8 och 18 förordning (EG) nr 178/2002
  • Artikel 7 och 8 förordning (EU) nr 1169/2011 

Kontrollmetod

Verifierande kontroll i detta mål förs främst med kontrollmetoderna spårbarhetskontroll, revision och inspektion.

I kontrollen utifrån detta mål ingår också att kontrollera att verksamheten är certifierad av godkänt kontrollorgan och att certifikatet är aktuellt. Att certifikat är äkta och aktuellt ska stämmas av med aktuellt kontrollorgan. Om myndigheten finner det nödvändigt kan verifierande prover tas ut, men målet kräver inte detta. Samma sak gäller mera ingående kvantitativ spårbarhetskontroll (mängdbalans).

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda:

Senast granskad 2019-05-02