Aktiviteter Växtskyddsmedel mål 2 2021-2025

Växtskyddsmedel

Aktiviteter som bidrar till att uppnå beslutade mål 2021-2025 och indikatorer som mäter måluppfyllnad.

Mål: Aktörerna ska följa reglerna så att växtskyddsmedel distribueras och hanteras på ett säkert sätt som inte medför risker för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön.

Indikatorer

 • Andel av aktörerna som inte har giltig behörighet vid kontroll, minskar över tid.
 • Andel av aktörerna som vid kontroll inte bedöms följa de allmänna principerna för integrerat växtskydd, minskar över tid.
 • Andel av aktörerna som vid kontroll inte följer reglerna gällande dokumentation, minskar över tid.
 • Andelen aktörer som inte följer reglerna om krav på godkända växtskyddsmedel, minskar över tid.

Åtgärder

 1. Behörighetsutbildningarna ska utvecklas så att aktörerna har kunskap för att kunna följa reglerna.
 2. Kontrollmyndigheterna ska prioritera att kontrollera de aktörer/områden där flest avvikelser uppmärksammats.

Aktiviteter

 • Kontrollmyndigheterna ökar kontrollen av de allmänna principerna för integrerat växtskydd. (Länsstyrelser, kommuner, årligen)
 • Kontrollmyndigheterna ökar kontrollen av att växtskyddsmedelsanvändningen dokumenteras. (Länsstyrelser, kommuner, årligen)
 • Kemikalieinspektionen och kommuner genomför ett gemensamt tillsynsprojekt för att kontrollera distributörer som säljer växtskyddsmedel, med särskilt fokus på bedrägerier. Återkommande aktivitet. (Kemikalieinspektionen och kommuner, 2021)
 • Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen, länsstyrelser och kommuner genomför ett gemensamt tillsynsprojekt för att följa upp tidigare tillsynsprojekt om integrerat växtskydd på jordbruk. (Jordbruksverket, Länsstyrelser, kommuner, 2022)
 • Kemikalieinspektionen utför årligen analyser av växtskyddsmedel för att kontrollera att de växtskyddsmedel som distribueras i Sverige är godkända och därmed säkra att använda. Antalet produkter som analyseras varje år ska motsvara 5 % av de godkända växtskyddsmedel som finns i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. (Kemikalieinspektionen, årligen)
 • Kemikalieinspektionen tar fram en riskanalys för att identifiera olagliga växtskyddsmedel och därmed förhindra eventuell införsel av dessa. (Kemikalieinspektionen, 2022)
 • Jordbruksverket reviderar innehållet i behörighetsutbildningarna för ökat fokus på de anpassade skyddsavstånden samt dokumentation av dessa. (Jordbruksverket, 2021-2022)
Senast granskad 2020-10-08