Nationell kontrollplanering 2021-2023

Foder

Planering av kontrollen i primärproduktionen av foder och livsmedel görs av länsstyrelserna tillsammans med Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Målet är att kontrollen på ska vara riskbaserad på nationell nivå och att samtliga branscher får regelbunden kontroll.
 

Nationell kontrollplanering

Modellen för nationell kontrollplanering för primärproduktionen fördelar varje år kontroller vid 1000 kontrollobjekt. Kontrollerna fördelas enligt principer som gör att sannolikheten att få kontroll är lika för stor alla anläggningar med samma kontrollpriortet, oavsett var i landet anläggningen finns.

Varje länsstyrelser tilldelas ett antal kontroller per bransch. Om inget annat anges ska kontrollen av foder och livsmedel samordnas vid kontrollbesöket. Om ett kontrollobjekt har såväl livsmedels- som foderverksamhet ska båda områdena kontrolleras. Den nationella kontrollplanen för primärproduktionen består av en flerårig plan och en ettårig plan som uppdateras årligen.

Kontroller vid 1000 kontrollobjekt 2021

För år 2021 har kontroller vid ca 850 kontrollobjekt fördelats mellan branscherna spannmål, bladgrönsaker på friland, mjölk, nötkreatur,  frilandsodling av frukt, bär, sockerbetor och köksväxter, växthusodling av trädgårdsväxter (sallat, örter, tomat, gruka med mera), får och get, kanin, fiske av fisk- och kräftdjur samt rennäring. 

Utöver det ska så kallade "övriga riskbaserade kontroller"  utföras vid ca 150 kontrollobjekt inom branscherna odling av bladgrönsaker på friland, bär på friland,  frukt på friland, köksväxter på  friland, fiske av fisk- och kräftdjur, odling av fisk- och kräftdjur samt primärproduktion av groddar. Två branscher som identifierats vid omvärldsbevakningen som särskilt intressanta för utökad kontroll.

Särskilt fokus 2021

Under 2021 ska särskilt fokus läggas på kontrollerna enligt följande:

  • Spannmål – mykotoxiner, livsmedel, operativt mål för livsmedelskontrollen nr 20
  • Mjölk - direktförsäljning av opastöriserad mjölk. Myrsyrad spannmål (provtagning mykotoxiner i foderspannmål)
  • Bladgrönsaker friland – bevattningsvatten, personalhygien
  • Bär friland – bevattningsvatten, personalhygien
  • Köksväxter friland – bevattningsvatten, personalhygien
  • Groddar - den specifika groddlagstiftningen. Två planerade kontroller per anläggning. Vid bristande efterlevnad ska uppföljande kontroller göras.
  • Fisk- och kräftdjur, vildfångade – spårbarhet
  • Fisk- och kräftdjur, odlade – läkemedel och andra behandlingar inkl. läkemedel i foder
  • Kontroll av vilseledande information om ekologiskt foder och ekologiska livsmedel inom samtliga branscher som omfattar odling av vegetabilier, inklusive foderspannmål, och hållande av livsmedelsproducerande djur. Syftet med kontrollen är att upptäcka företag som uppger att de producerar ekologiskt foder eller ekologiska livsmedel men inte är certifierade för detta.
Senast granskad 2020-12-08