2022-2025 Operativt mål 1 Foder: Verktyg och förutsättningar för riskbaserad och likvärdig kontroll

Foder

Kontrollmyndigheterna har verktyg och förutsättningar för att genomföra riskbaserad offentlig kontroll som är likvärdig i hela landet.

Definition

Kontrollmyndigheterna vet vilka kontrollobjekt de har inom sitt område och har relevanta vägledningar och andra stöddokument för kontrollen. Det finns även tillfredsställande verktyg och effektiva processer för uppföljning av kontrollen och verifiering av regelefterlevnaden. De behöriga myndigheterna samverkar för att skapa goda förutsättningar för en effektiv kontroll som är likvärdig i hela landet. Med likvärdig kontroll menar vi att kontrollverksamheten utförs utifrån en gemensam inriktning och omfattning samt att bedömningar och åtgärder blir likartade.

Indikatorer

  • Årlig mätning av kontrollmyndigheternas nöjdhet med råd, stöd och vägledning från Jordbruksverket (mål om årlig ökning under perioden 2022-2025).
  • Antal kontrollanter som genomfört minst en samsynsövning (exempelvis samkontroll, parallellkontroll, eller gemensam genomgång och diskussion kring checklista eller liknande) inom foderområdet varje år (mål att alla foderkontrollanter genomför minst en samsynsövning per år).
  • Antal länsstyrelser som årligen genomför minst en samsynsövning inom foderområdet tillsammans med andra länsstyrelser (mål att samtliga länsstyrelser genomför årligen minst en samsynsövning).
  • Antal utbildningstillfällen som Jordbruksverket ger årligen inom foderområdet (mål om 1 utbildning per år).
  • Antal kontrollmyndigheter som årligen genomför alla sina planerade kontroller enligt den nationella kontrollplaneringen för foder och livsmedel (länsstyrelserna) respektive Jordbruksverkets samlade kontrollplan (Jordbruksverkets djurkontrollenhet) (mål att alla kontrollmyndigheter genomför årligen sina planerade kontroller).

Aktiviteter

  • Kontrollmyndigheterna genomför samsynsövningar (exempelvis samkontroll, parallellkontroll, gemensam genomgång och diskussion kring checklista eller liknande) mellan kontrollanter (länsstyrelserna och Jordbruksverket, årligen).
  • Jordbruksverket och länsstyrelserna genomför gemensamma samsynsövningar (”case-övningar”) där kontrollanter på olika kontrollmyndigheter kan jämföra och diskutera bedömningar (Jordbruksverket ansvarigt, länsstyrelserna deltar, 2022-2025).
  • Utveckla utbildningar på foderområdet (Jordbruksverket, 2022-2025).
  • Fältövningar där kontrollanter från olika kontrollmyndigheter tillsammans besöker en verksamhet och får möjlighet att diskutera kring samsyn och likriktade bedömningar (länsstyrelserna ansvariga, Jordbruksverket deltar, 2023-2025).
  • Utveckla samverkan kring uppföljning och analys (Jordbruksverket ansvarigt, länsstyrelserna deltar, 2022-2025).

 

Senast granskad 2021-10-27