2022-2025 Operativt mål 2 animaliska biprodukter: Verktyg och förutsättningar för en riskbaserad kontroll

Animaliska biprodukter

Kontrollmyndigheterna har verktyg och förutsättningar för att genomföra
riskbaserad offentlig kontroll.

Definition

Kontrollmyndigheterna vet vilka kontrollobjekt de har inom sitt område och har relevanta vägledningar och andra stöddokument för kontrollen. Det finns även verktyg (till exempel vägledningar, register, kompetens, utbildningar etc.) och processer för uppföljning av kontrollen och verifiering av regelefterlevnaden. De behöriga myndigheterna samverkar för att skapa goda förutsättningar för en
effektiv kontroll.

Indikatorer

 • Årlig mätning av kontrollmyndigheternas nöjdhet med råd, stöd och vägledning från Jordbruksverket (mål: årlig ökning under perioden 2022-2025).
 • Antal utbildningstillfällen som Jordbruksverket tillhandahåller årligen inom ABP-området (mål: 1 utbildning per år under perioden 2022-2025).

Aktiviteter

 • Digitalisera uttaget för Jordbruksverkets djurkontrollenhets kontroll av animaliska biprodukter genom att utveckla klassificering av Jordbruksverkets handläggningssystem DJUHR (Jordbruksverket, 2022).
 • Utveckla Jordbruksverkets återkoppling till kontrollmyndigheterna om deras rapportering av offentlig kontroll i syfte att förbättra kontrollen och öka regelefterlevnaden (Jordbruksverket, 2022-2025).
 • Utveckla utbildningar för kontrollen av animaliska biprodukter (Jordbruksverket, 2022-2025).
 • Utveckla forum för kontrollmyndigheterna för frågor och svar om kontrollen av animaliska biprodukter (Jordbruksverket, 2022-2023).
 • Kontrollmyndigheterna för register över sina kontrollobjekt, samt ser årligen över och uppdaterar befintliga register för kontrollen (Jordbruksverket, länsstyrelserna, kommunerna och Livsmedelsverket, årligen).
 • Samverkansprojekt mellan Jordbruksverket och länsstyrelser för att förbättra länsstyrelsernas tillgång till register (Jordbruksverket och länsstyrelserna, 2022-2023).
 • Utveckla kommunernas återrapportering av kontrollen till Jordbruksverket (Jordbruksverket tillsammans med kommunerna, 2022-2025).
 • Ta fram en modell för att verifiera att kontrollen är verkningsfull som kan användas både av enskilda kontrollmyndigheter och på nationell nivå (Jordbruksverket, 2024-2025).
 • Gemensamt tillsynsprojekt mellan flera berörda myndigheter om bedrägliga beteenden (medvetet fusk och liknande – kartlägga inom vilka områden risken är störst för bedrägliga beteenden, analys, riskvärdering och plan för att hantera riskerna) (Jordbruksverket, länsstyrelserna, kommunerna och Livsmedelsverket, 2024-2025).

 

Senast granskad 2021-10-28