Hitta operativa mål och aktiviteter

Filtrera genom att välja ett område i lagstiftningsområde och/eller en myndighet så hittar du alla mål och aktiviteter som gäller området eller myndigheten. Observera att alla mål inte berör samtliga myndigheter och verksamhetsutövare.
Om du letar efter de övergripande målen och effektmål hittar du dem här: Övergripande mål och prioriteringar

Operativa förutsättningar

Vissa förutsättningar måste finnas inom alla myndigheter för att den offentliga kontrollen ska nå den avsedda effekten. De operativa förutsättningarna är några av de krav som EU-lagstiftningen ställer på kontrollmyndigheter och ska användas tillsammans med de nationella målen för livsmedelskedjan.

A.
Alla kontrollmyndigheter har en plan för kontrollen inom sitt område för att utföra kontroll i tillräcklig omfattning.
B.
Alla kontrollmyndigheter planerar och utför kontroll med fokus på de största riskerna och på det som på ett avgörande sätt kan vara vilseledande för konsumenterna.
C.
Alla kontrollmyndigheter har rätt kompetens för att upptäcka avvikelser och bedöma dess risker.
D.
Alla kontrollmyndigheter använder de kontrollmetoder som är bäst lämpade för att upptäcka avvikelser inom det område man kontrollerar.
E.
Alla kontrollmyndigheter vidtar de åtgärder som är nödvändiga så att de avvikelser som upptäcks i kontrollen åtgärdas inom utsatt tid. Myndigheterna följer sedan upp (verifierar) att avvikelserna åtgärdats.

Visa operativa förutsättningar

Dölj operativa förutsättningar

Växtskyddsmedel

2021 -2025 Mål 1: Kontrollmyndigheterna ska ha rätt förutsättningar för att utföra en likvärdig och effektiv kontroll.

Kontrollmyndigheterna vet vilka aktörer de har i sina respektive områden och utför en riskbaserad och likvärdig kontroll över hela landet. Med...

Visa mer

Kontrollmyndigheterna vet vilka aktörer de har i sina respektive områden och utför en riskbaserad och likvärdig kontroll över hela landet. Med likvärdig kontroll menar vi att kontrollverksamheten utförs utifrån en gemensam inriktning och omfattning samt att bedömningar och åtgärder blir likartade. För att uppnå en likvärdig kontroll arbetar kontrollmyndigheterna utifrån nationellt framtagna vägledningar samt deltar i de utbildningar/informationsinsatser som ansvariga myndigheter anordnar. Med effektiv kontroll menar vi att den ska vara riskbaserad och riktas mot de kontrollområden som har störst påverkan på människor hälsa, djurhälsa eller miljön.

Önskad effekt: Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket, länsstyrelser och kommuner utvecklar och förbättrar kontrollverksamheten inom växtskyddsmedelsområdet. 

Mer om 2021 -2025 Mål 1: Kontrollmyndigheterna ska ha rätt förutsättningar för att utföra en likvärdig och effektiv kontroll.

Dölj

Växtskyddsmedel

2021-2025 Mål 2: Aktörerna ska följa reglerna så att växtskyddsmedel distribueras och hanteras på ett säkert sätt som inte medför risker för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön.

Aktörerna är skyldiga att ha kännedom om reglerna och följa dem. I den offentliga kontrollen kan myndigheterna göra riktade insatser för att komma...

Visa mer

Aktörerna är skyldiga att ha kännedom om reglerna och följa dem. I den offentliga kontrollen kan myndigheterna göra riktade insatser för att komma tillrätta med allvarliga eller mer frekvent förekommande avvikelser från lagstiftningen. Myndigheterna kan även underlätta för aktörer att göra rätt genom att arbeta med förebyggande insatser. De åtgärder som sätts in för att minska avvikelser från lagstiftningen ska ha effekt.

Önskad effekt: Alla aktörer som distribuerar och hanterar växtskyddsmedel ska följa lagstiftningen. 

Mer om 2021-2025 Mål 2: Aktörerna ska följa reglerna så att växtskyddsmedel distribueras och hanteras på ett säkert sätt som inte medför risker för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön.

Dölj

Ekologisk produktion & ekologiska livsmedel

2018-2022 Operativt mål ekologisk produktion

Kontrollorganen uppnår procentsatserna 10 procent oaviserade besök, 10 procent extrabesök och provtagning hos motsvarande 5 procent av kunderna....

Visa mer

Kontrollorganen uppnår procentsatserna 10 procent oaviserade besök, 10 procent extrabesök och provtagning hos motsvarande 5 procent av kunderna.

Önskad effekt: Samtliga kontrollorgan uppnår kraven på oaviserade besök, extrabesök och provtagning i EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/279.

Mer om 2018-2022 Operativt mål ekologisk produktion

Dölj

Djurskydd

2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Utbildning, likriktning, verifiering

Med likvärdig menar vi att kontrollverksamheten ska utföras med likartade bedömningar och åtgärder i likartade fall och med likartad inriktning och...

Visa mer

Med likvärdig menar vi att kontrollverksamheten ska utföras med likartade bedömningar och åtgärder i likartade fall och med likartad inriktning och omfattning över hela landet. Detta förutsätter bl.a. personal med rätt kompetens för de uppgifter som ska utföras.

Önskad effekt: En större likvärdighet över landet vad gäller bedömning av brister samt koppling mellan funna brister och typ samt frekvens av vidtagna åtgärder. Möjligheter till strategisk kompetensutveckling utifrån identifierade behov ökar.

Mer om 2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Utbildning, likriktning, verifiering

Dölj

Djurskydd

2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Riskbaserad kontroll.

Minst 10% av kontrollobjekten med livsmedelsproducerande djur kontrolleras varje år i den planerade kontrollen i varje län. Detta innebär att ett s...

Visa mer

Minst 10% av kontrollobjekten med livsmedelsproducerande djur kontrolleras varje år i den planerade kontrollen i varje län. Detta innebär att ett så stort uttag ska göras på länen att den kvantitativa delen av målet uppnås. Vid planeringen av kontrollverksamheten används STORK och den gemensamma rutinen för handläggning av anmälningsärenden.

Önskad effekt: Genom att fler kontroller görs hos djurhållare med livsmedelsproducerande djur upptäcks vanliga brister inom olika verksamhetsinriktningar i högre grad, åtgärdas och en bättre regelefterlevnad samt därmed djurvälfärd uppnås.

Mer om 2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Riskbaserad kontroll.

Dölj

Djurskydd

2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Resurseffektivitet och effekt av kontrollen

Resurserna inom kontrollen styrs på ett sådant sätt att en majoritet av dessa läggs på planerad kontroll. Myndigheterna använder sina resurser för...

Visa mer

Resurserna inom kontrollen styrs på ett sådant sätt att en majoritet av dessa läggs på planerad kontroll.

Myndigheterna använder sina resurser för kontroll av anmälningsärenden på ett sådant sätt att vi riktar arbetet mot sådana ärenden där risken för brister bedöms som stor. Anmälningsärenden handläggs enligt gemensam rutin för handläggning av anmälningsärenden, vilket bl a. innebär att ärenden hanteras skyndsamt.

Genom att myndigheterna använder tillgängliga verktyg i form av såväl god kommunikation som formella beslut rättas konstaterade brister i djurhållningar till snarast efter genomförd kontroll.

Önskad effekt: Kontrollmyndigheterna riktar tillräckliga resurser till den planerade kontrollen. Färre anmälningskontroller är utan konstaterad brist. Konstaterade brister åtgärdas av djurhållare utan upprepade uppföljningar.

Mer om 2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Resurseffektivitet och effekt av kontrollen

Dölj

Djurskydd

2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Djurhållare

Kontrollmyndigheterna arbetar aktivt med samverkan, informationsinsatser och rådgivning. Som ett resultat av detta finns etablerade modeller runt o...

Visa mer

Kontrollmyndigheterna arbetar aktivt med samverkan, informationsinsatser och rådgivning. Som ett resultat av detta finns etablerade modeller runt om i landet för samverkan med djurhållare och tillgängligt informationsmaterial används systematiskt i kontakter med djurhållare.

Önskad effekt: Djurhållares kunskaper om lagstiftningens krav ökar. Detta leder till att brister upptäcks i högre grad av djurhållare själva, åtgärdas och förebyggs och en bättre regelefterlevnad samt därmed djurvälfärd uppnås. Kontrollmyndigheterna arbetar mera systematiskt med den del av uppdraget som handlar om att underlätta för att göra rätt.

Mer om 2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Djurhållare

Dölj

Djurskydd

2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Service

Djurhållaren får tillgång till resultatet av kontrollen snarast efter att kontroll genomförts. Som ett resultat av detta skickas 90% av...

Visa mer

Djurhållaren får tillgång till resultatet av kontrollen snarast efter att kontroll genomförts. Som ett resultat av detta skickas 90% av kontrollrapporterna ut inom 21 dagar. Detta är viktigt både för att djurhållaren ska få en god service från myndigheten och för att kunna åstadkomma en snabb rättelse av eventuella brister. Beslut utformas på ett sätt som underlättar för mottagaren att förstå. Ansökningsärenden handläggs skyndsamt. Som ett resultat av detta handläggs förprövningsärenden inom 56 dagar efter komplett ärende. Ärenden avseende §16-tillstånd samt offentlig förevisning av djur handläggs inom 90 dagar efter komplett ansökan.

Önskad effekt: Snabb återkoppling till djurhållare prioriteras högt i kontrollverksamheten. Kontrollmyndigheter arbetar mer systematiskt med bemötandeutbildningar och klarspråk i beslut. Resultat brukarundersökning, NI (nöjd index) förbättras

Mer om 2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Service

Dölj

Animaliska biprodukter

2022-2025 Operativt mål 1 animaliska biprodukter: Riskbaserad kontroll och åtgärd vid avvikelse

Alla kontrollmyndigheter utför riskbaserad kontroll och följer upp att avvikelser åtgärdas.

Mer om 2022-2025 Operativt mål 1 animaliska biprodukter: Riskbaserad kontroll och åtgärd vid avvikelse
Animaliska biprodukter

2022-2025 Operativt mål 2 animaliska biprodukter: Verktyg och förutsättningar för en riskbaserad kontroll

Kontrollmyndigheterna har verktyg och förutsättningar för att genomföra riskbaserad offentlig kontroll.

Mer om 2022-2025 Operativt mål 2 animaliska biprodukter: Verktyg och förutsättningar för en riskbaserad kontroll
Växtskadegörare

2022-2025 Operativt mål 1 växtskadegörare: Förståelse och förtroende för kontrollsystemet

Företagare har förståelse för kontrollsystemet. Intressenter inom export och import har förståelse och förtroende för systemet.

Mer om 2022-2025 Operativt mål 1 växtskadegörare: Förståelse och förtroende för kontrollsystemet
Växtskadegörare

2022-2025 Operativt mål 2 växtskadegörare: Förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare

Vi förebygger spridning av och bekämpar växtskadegörare genom ett gemensamt ansvar för kontrollen.

Mer om 2022-2025 Operativt mål 2 växtskadegörare: Förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare
Djurhälsa och Smittskydd

2022-2025 Operativt mål djurhälsa

Kontrollen är anpassad till den nya lagstiftningen på djurhälsoområdet. Kontrollmyndigheternas kontrolluppdrag är tydliggjort och kontrollmyndighet...

Visa mer

Kontrollen är anpassad till den nya lagstiftningen på djurhälsoområdet. Kontrollmyndigheternas kontrolluppdrag är tydliggjort och kontrollmyndigheterna har grundläggande verktyg och förutsättningar för att genomföra riskbaserad offentlig kontroll.

Mer om 2022-2025 Operativt mål djurhälsa

Dölj

Foder

2022-2025 Operativt mål 1 Foder: Verktyg och förutsättningar för riskbaserad och likvärdig kontroll

Kontrollmyndigheterna har verktyg och förutsättningar för att genomföra riskbaserad offentlig kontroll som är likvärdig i hela landet.  

Mer om 2022-2025 Operativt mål 1 Foder: Verktyg och förutsättningar för riskbaserad och likvärdig kontroll
Foder

2022-2025 Operativt mål 2 Foder: Verksamhetsutövare har de grundläggande kunskaper som krävs för att följa lagstiftningen.

Foder

Nationell kontrollplan primärproduktion 2022-2023

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad...

Visa mer

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad plan.

Fokus för kontrollen 2022 är kontroll av anläggningar i branscherna spannmål,  mjölk inklusive direktförsäljning av opastöriserad mjölk, nötkreatur, får och get, fjäderfä och struts, gris, äggproduktion, odling och insamling av musslor, ren, häst, odling av bladgrönsaker på friland, potatis, baljväxter, produktion av groddar, insamling av vilda bär och svampar samt uppfödning av insekter för foderändamål.

Ett antal kontroller ska också utföras hos aktörer som har andra produktionsinriktningar än de som omfattas av riskklassningsmodellen av foder- och livsmedelsföretag i primärproduktionen.

Mer om Nationell kontrollplan primärproduktion 2022-2023

Dölj

Ekologisk produktion & ekologiska livsmedel

2023-2025 Operativt mål 1 Ekologisk produktion: Andel oaviserade besök, extrabesök och provtagning

Kontrollorganen uppnår procentsatserna 10 procent oaviserade besök, 10 procent extrabesök och provtagning hos motsvarande 5 procent av kunderna

Mer om 2023-2025 Operativt mål 1 Ekologisk produktion: Andel oaviserade besök, extrabesök och provtagning
Ekologisk produktion & ekologiska livsmedel

2023-2025 Operativt mål 2 Ekologisk produktion: Genomföra en spårbarhetsövning.

Mål: Kontrollorganen klarar av att inom utsatt tid göra en spårbarhetsövning

Mer om 2023-2025 Operativt mål 2 Ekologisk produktion: Genomföra en spårbarhetsövning.
Djurskydd

2023-2025 Operativt mål 1 Djurskydd: Utbildning, likriktning, verifiering.

Mål: Utbildning, likriktning, verifiering. Likvärdighet över landet vad gäller bedömning av brister och vidtagna åtgärder för att uppnå efterlevnad...

Visa mer

Mål: Utbildning, likriktning, verifiering. Likvärdighet över landet vad gäller bedömning av brister och vidtagna åtgärder för att uppnå efterlevnad av
djurskyddslagstiftningen.

Mer om 2023-2025 Operativt mål 1 Djurskydd: Utbildning, likriktning, verifiering.

Dölj

Djurskydd

2023-2025 Operativt mål 2 Djurskydd: Riskbaserad rutinkontroll

Mål: Riskbaserad rutinkontroll. Varje år utförs kontroll av en tillräckligt stor andel av kontrollobjekten, utifrån en riskvärdering.

Mer om 2023-2025 Operativt mål 2 Djurskydd: Riskbaserad rutinkontroll
Djurskydd

2023-2025 Operativt mål 3 Djurskydd: Resurseffektivitet och effekt av kontrollen

Mål: Resurseffektivitet och effekt av kontrollen. Resurserna inom kontrollverksamheten fördelas utifrån myndigheternas uppdrag och används på ett...

Visa mer

Mål: Resurseffektivitet och effekt av kontrollen. Resurserna inom kontrollverksamheten fördelas utifrån myndigheternas uppdrag och används på ett sätt som gör att kontrollen får effekt. Kontrollmyndigheterna arbetar systematiskt med att öka kunskapen hos djurhållare och underlätta för dem att göra rätt. 

Mer om 2023-2025 Operativt mål 3 Djurskydd: Resurseffektivitet och effekt av kontrollen

Dölj

Djurskydd

2023-2025 Operativt mål 4 Djurskydd: Service - snabb återkoppling, tydlig information och gott bemötande

Mål: Service. Djurhållare upplever att kontrollmyndigheten ger snabb återkoppling och tydlig information i kontroll- och ansökningsärenden....

Visa mer

Mål: Service. Djurhållare upplever att kontrollmyndigheten ger snabb återkoppling och tydlig information i kontroll- och ansökningsärenden. Djurhållare upplever ett gott bemötande i kontrollsituationen.

Mer om 2023-2025 Operativt mål 4 Djurskydd: Service - snabb återkoppling, tydlig information och gott bemötande

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 1: Mikrobiologiska risker i dricksvatten - Säkert dricksvatten

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar för produktion av dricksvatten (mer än 100 m3/ dygn) för att bedöm...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar för produktion av dricksvatten (mer än 100 m3/ dygn) för att bedöma om säkerhetsbarriärerna vid anläggningarna är anpassade till mikrobiologiska faror (bakterier, virus och parasiter) i råvattnet. I kontrollen ingår också att bedöma om faroanalys och eventuellt övrigt HACCP-system valideras i den omfattning som är motiverat av förändrade förhållanden vid råvattentäkten eller förändrad råvattenkvalitet.

Målsättning (önskad effekt): För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska.

Mer om 2020-2022 Mål 1: Mikrobiologiska risker i dricksvatten - Säkert dricksvatten

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 2: Kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten - Säkert dricksvatten

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar för produktion av dricksvatten (mer än 100 m3/ dygn) för att bedöm...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar för produktion av dricksvatten (mer än 100 m3/ dygn) för att bedöma att kemiska faror i råvattnet har beaktats i faroanalysen (HACCP) samt att tillräckliga åtgärder vidtagits för att eliminera eller reducera dessa faror. I kontrollen ingår också att vid vattenverk som använder ytvattentäkt eller grundvatten med konstgjord infiltration som råvatten, bedöma om faroanalys och eventuellt övrigt HACCP-system valideras i den omfattning som är motiverad av förändrade förhållanden vid råvattentäkten eller förändrad råvattenkvalitet, vad avser faran cyanotoxiner.

Målsättning (önskad effekt): För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska.

Mer om 2020-2022 Mål 2: Kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten - Säkert dricksvatten

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 3: Skötsel och underhåll av reservoarer - Säkert dricksvatten

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla distributionsanläggningar (mer än 100 m3 /dygn) för att verifiera att...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla distributionsanläggningar (mer än 100 m3 /dygn) för att verifiera att verksamhetsutövaren har rutiner för att sköta, underhålla och vid behov rengöra reservoarer för att motverka förorening och mikrobiologisk tillväxt.

Målsättning (önskad effekt): För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska.

Mer om 2020-2022 Mål 3: Skötsel och underhåll av reservoarer - Säkert dricksvatten

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 4: Rätt fisk - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att korrekt information om fiskart och fångstzon finns och lämnas vida...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att korrekt information om fiskart och fångstzon finns och lämnas vidare i kedjan. Kontrollerna ska utföras vid minst 100 anläggningar i tidigare handelsled, såsom grossister, huvudkontor och matmäklare. Målet berör både fisk av svenskt och annat ursprung. Kontrollerna ska också verifiera att spårbarhet (ett steg framåt och ett steg bakåt) finns.

Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan.

Mer om 2020-2022 Mål 4: Rätt fisk - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 5: Spårbarhet kött - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns för färskt och fryst kött - såväl helt som bitat...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns för färskt och fryst kött - såväl helt som bitat och malet kött - av nöt, gris samt får och lamm. I förekommande fall ska kontrollen också verifiera påståenden om svenskt ursprung. Kontrollerna ska utföras i minst 500 butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna, det vill säga ICA, COOP, Axfood, Bergendahls, Lidl och Netto.

Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)

Mer om 2020-2022 Mål 5: Spårbarhet kött - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 6: Spårbarhet ägg - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns för ägg. Kontrollerna ska utföras vid minst 100...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns för ägg. Kontrollerna ska utföras vid minst 100 bagerier, i minst 100 restauranger samt i minst 200 butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna. I förekommande fall ska kontroll i butik också verifiera påståenden om svenskt ursprung.

Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)

Mer om 2020-2022 Mål 6: Spårbarhet ägg - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 7: Ekologiska varor - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera påståenden om "ekologiska livsmedel" gällande följande produkter; kaff...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera påståenden om "ekologiska livsmedel" gällande följande produkter; kaffe, kryddor och barnmat. Produkterna är samma som avses i målen 13, 14, 15 och 17. Kontrollerna görs vid alla de verksamheter som omfattas av nämnda mål när påståenden om ekologiska livsmedel av aktuella slag görs.

Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)

Mer om 2020-2022 Mål 7: Ekologiska varor - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 8: Information om allergener - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid minst 4000 storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer m.m.) för att verifier...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid minst 4000 storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer m.m.) för att verifiera att företagarna kan ge korrekt information om allergena ingredienser i maträtter som serveras eller på annat sätt saluhålls.

Kontrollerna utförs på sådana verksamheter som valt att lämna uppgifter om allergena ingredienser muntligt och genom skriftligt anslag uppmanar kunden att fråga vad maten innehåller.

Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)

Mer om 2020-2022 Mål 8: Information om allergener - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 9: Uppgifter om ingredienser - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 2500 detaljhandelsanläggningar (butiker) och minst 1250 anläggningar i tidigar...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 2500 detaljhandelsanläggningar (butiker) och minst 1250 anläggningar i tidigare led (tillverkning och import/införsel) som utformar märkning samt märker/förpackar. Detta för att verifiera att uppgifter som anges i ingrediensförteckningar stämmer med tillsatta ingredienser (verkligt innehåll).

De ingredienser som avses i detta mål är allergener samt de som kvalificerar för mängdangivelse.

Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)

Mer om 2020-2022 Mål 9: Uppgifter om ingredienser - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 10: Gränshandel kött - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 100 butiker med uttalad gränshandel innefattande kött från nöt, gris och/eller...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 100 butiker med uttalad gränshandel innefattande kött från nöt, gris och/eller får/lamm. Detta avser såväl bitat som malet kött. Syftet är att verifiera att spårbarhet finns (ett steg bakåt) samt verifiera uppgifter rörande obligatorisk märkning av ursprung.

Med uttalad gränshandel avses butikshandel där kunderna till stor del är privatpersoner från ett annat land som kommer till butiken.

Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)

Mer om 2020-2022 Mål 10: Gränshandel kött - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 11: Tillsatser - renhet - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att livsmedelstillsatser som släpps ut på marknaden uppfyller...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att livsmedelstillsatser som släpps ut på marknaden uppfyller föreskrivna renhetskriterier enligt förordning (EG) nr 231/2012 .

Kontroll utförs vid alla tillverkare av tillsatser (om produkten tillverkas i Sverige), hos företag som genom import eller införsel sätter sådana produkter på marknaden i Sverige  samt hos företag som förser andra företag med tillsatser och/eller tillsatsblandningar.

Kontrollerna inriktas på två tillsatser vardera inom grupperna sötningsmedel och färgämnen, samt citronsyra (E330).

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 11: Tillsatser - renhet - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 12: Tillsatser, användning, spårbarhet, halt, korrekt märkning - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att endast godkända livsmedelstillsatser inom grupperna färgämnen och...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att endast godkända livsmedelstillsatser inom grupperna färgämnen och sötningsmedel används, och inom tillåtna halter i godis, isglass, läsk och liknande drycker som främst riktar sig till barn.

Kontrollmyndigheterna ska också verifiera att spårbarhet bakåt finns för dessa tillsatser samt att tillsatserna anges korrekt i märkningen av de produkter där de ingår.

Kontrollen utförs vid alla tillverkare (om produkten tillverkas i Sverige), annars hos den företagare (importör, huvudkontor, matmäklare) som sätter produkten på marknaden i Sverige.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 12: Tillsatser, användning, spårbarhet, halt, korrekt märkning - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 13: Kaffe - akrylamid - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna genomför förebyggande och reducerande åtgärder så att...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att
företagarna genomför förebyggande och reducerande åtgärder så att halterna av akrylamid i kaffe (inklusive snabbkaffe) ligger under angivna åtgärdsnivåer. 

Kontrollen utförs vid alla tillverkare (kafferosterier, om produkten tillverkas i Sverige), samt hos företagare som genom import eller införsel sätter kaffe på marknaden i Sverige.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 13: Kaffe - akrylamid - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 14: Kaffe - mykotoxin - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av ochratoxin A i rostade...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att
företagarna säkerställer att halterna av ochratoxin A i rostade kaffebönor och malet rostat kaffe inte överskrider gränsvärdet.

Kontrollen utförs vid alla tillverkare (kafferosterier) samt hos företagare som genom import eller införel sätter rostade kaffebönor eller rostat, malet kaffe på marknaden i Sverige.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 14: Kaffe - mykotoxin - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 15: Akrylamid i barnmat - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna genomför förebyggande och reducerande åtgärder så att...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att
företagarna genomför förebyggande och reducerande åtgärder så att halterna av akrylamid i beredda spannmålsbaserade livsmedel för småbarn och spädbarn (välling- och grötpulver) ligger under angivna åtgärdsnivåer.

Kontrollen utförs vid alla tillverkare (om produkten tillverkas i Sverige) samt hos företagare som genom import eller införsel sätter produkten på marknaden i Sverige.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 15: Akrylamid i barnmat - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 16: Tungmetaller och mykotoxin i mjöl - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av kadmium och ochratoxin A ...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av kadmium och ochratoxin A i mjöl av vete, durumvete och bovete, som avses säljas till konsument, understiger gällande gränsvärden.

Kontrollerna ska utföras vid alla kvarnar samt hos företagare som genom import eller införsel som säljer mjöl av sådant slag.

Motsvarande kontroll av mjöl ska också utföras när mjölet används som råvara vid industriell tillverkning av bageriprodukter och pastaprodukter.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 16: Tungmetaller och mykotoxin i mjöl - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 17: Saffran - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna säkerställer att saffran innehåller det som anges i...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna säkerställer att saffran innehåller det som anges i märkning eller i annan livsmedelsinformation (äkthet), att färgämnen inte används samt att spårbarhet finns.

Kontrollerna ska utföras vid minst 100 importörer, huvudkontor, grossister och matmäklare, samt e-handel och annan distansförsäljning.

Målsättning (önskad effekt): För att nå målen om säkra livsmedel, friska djur och sunda växter behöver vi höja kompetensen och öka vårt fokus när det gäller de kemiska riskerna och i synnerhet när det gäller kemiska risker i baslivsmedel och för riskgrupper.

Mer om 2020-2022 Mål 17: Saffran - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 18: Handel med fet fisk från Östersjön och de stora sjöarna - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns ett steg framåt i kedjan och att kontrollera att...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns ett steg framåt i kedjan och att kontrollera att fisken inte säljs till länder som inte omfattas av dioxinundantaget.

Kontrollerna ska utföras vid minst 100 grossister, matmäklare, fiskauktioner och liknande i tidigare handelsled.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 18: Handel med fet fisk från Östersjön och de stora sjöarna - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 19: Kosttillskott - Fiskoljebaserade kosttillskott och D-vitamintillskott - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid alla anläggningar som tillverkar eller genom import/införsel sätter fiskoljebaser...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid alla anläggningar som tillverkar eller genom import/införsel sätter fiskoljebaserade kosttillskott och/eller tillskott med D-vitamin på marknaden. Detta för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av dioxin och PCB inte överskrider gällande gränsvärden i fiskoljebaserade produkter.

För D-vitaminpreparat ska kontrollen verifiera att angivna halter av vitamin D är korrekta samt att tillåten D-vitaminförening används.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 19: Kosttillskott - Fiskoljebaserade kosttillskott och D-vitamintillskott - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 20: Mykotoxin vid spannmålstorkning och lagring - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid 250 anläggningar som torkar och/eller lagrar spannmål för livsmedelsändamål, för...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid 250 anläggningar som torkar och/eller lagrar spannmål för livsmedelsändamål, för att verifiera att företagarna vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra eller reducera bildning av ochratoxin A i spannmålen.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 20: Mykotoxin vid spannmålstorkning och lagring - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 21:Listeria i fiskeriprodukter och charkuteriprodukter - Mikrobiologiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla godkända anläggningar med produktion av kallrökt och gravad fisk eller produkti...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla godkända anläggningar med produktion av kallrökt och gravad fisk eller produktion av rökt eller kokt skivad påläggsmat (skinka och kalkon). Detta för att verifiera att företagarnas har vidtagit förebyggande åtgärder för att eliminera eller reducera förekomsten av Listeria monocytogenes så att produkterna uppfyller livsmedelssäkerhetskriterierna.

Målsättning (önskad effekt): Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar.

Mer om 2020-2022 Mål 21:Listeria i fiskeriprodukter och charkuteriprodukter - Mikrobiologiska risker

Dölj

Livsmedel

Samordnade kontrollprojekt 2020-2022

Under 2020 samordnar Livsmedelsverket ett kontrollprojekt: Kontroll av butiker med gränshandel kött Under  2021 genomförs tre kontrollprojekt:...

Visa mer

Under 2020 samordnar Livsmedelsverket ett kontrollprojekt:

  • Kontroll av butiker med gränshandel kött

Under  2021 genomförs tre kontrollprojekt:

  • Kontroll av spårbarhet kött
  • Kontroll skötsel och underhåll av reservoarer (dricksvatten)
  • Kontroll av tungmetaller och mykotoxin i mjöl

För 2022 planeras två samordnade kontrollprojekt:

  • Kontroll av akrylamid
  • Kontroll av allergena ingredienser
Mer om Samordnade kontrollprojekt 2020-2022

Dölj

Livsmedel

Nationell kontrollplan primärproduktion 2022-2023

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad...

Visa mer

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad plan.

Fokus för kontrollen 2022 är kontroll av anläggningar i branscherna spannmål,  mjölk inklusive direktförsäljning av opastöriserad mjölk, nötkreatur, får och get, fjäderfä och struts, gris, äggproduktion, odling och insamling av musslor, ren, häst, odling av bladgrönsaker på friland, potatis, baljväxter, produktion av groddar, insamling av vilda bär och svampar samt uppfödning av insekter för foderändamål.

Ett antal kontroller ska också utföras hos aktörer som har andra produktionsinriktningar än de som omfattas av riskklassningsmodellen av foder- och livsmedelsföretag i primärproduktionen.

Mer om Nationell kontrollplan primärproduktion 2022-2023

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 1: Mikrobiologiska och kemiska faror i faroanalys och beredning av dricksvatten

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts vid anläggningar som producerar över 100 m3 dricksvatten per dygn. Kontrollen syftar til...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts vid anläggningar som producerar över 100 m3 dricksvatten per dygn. Kontrollen syftar till att bedöma om faroanalysen tar hänsyn till mikrobiologiska och kemiska faror i råvattnet och att beredningen av dricksvattnet är anpassad efter resultatet av faroanalysen.

Mer om 2023-2025 Mål 1: Mikrobiologiska och kemiska faror i faroanalys och beredning av dricksvatten

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 2: Säkerhet vid vattenverk och reservoarer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts vid allmänna vattenverk och distributionsanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts vid allmänna vattenverk och distributionsanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar. Kontrollen görs i syfte att bedöma om förebyggande, upptäckande och avhjälpande åtgärder vidtas för att säkerställa skyddet mot sabotage och skadegörelse riktat mot anläggningarna.

Mer om 2023-2025 Mål 2: Säkerhet vid vattenverk och reservoarer

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 3: Nyckelhålsmärkning

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos tillverkare och huvudkontor med ansvar för Nyckelhålsmärkning av färdigförpackade...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos tillverkare och huvudkontor med ansvar för Nyckelhålsmärkning av färdigförpackade livsmedel inom följande livsmedelsgrupper: kött och produkter som innehåller kött (livsmedelsgrupp 24), helt eller delvis vegetabiliska produkter (livsmedelsgrupp 25) och färdigrätter (livsmedelsgrupperna 26-30) i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av symbolen Nyckelhålet. Verksamheterna ska kunna visa att livsmedlet uppfyller villkoren för att livsmedlet kan märkas med Nyckelhålet samt hur de kontrollerar och verifierar detta.

Mer om 2023-2025 Mål 3: Nyckelhålsmärkning

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 4: Spårbarhet och märkning av fet fisk från Östersjön

Offentlig kontroll utförs för att verifiera spårbarhet för lax och sill/strömming från Östersjön vid samtliga anläggningar som registrerat utförsel...

Visa mer

Offentlig kontroll utförs för att verifiera spårbarhet för lax och sill/strömming från Östersjön vid samtliga anläggningar som registrerat utförsel i Hav- och vattenmyndighetens spårbarhetssystem. Detta i syfte att kontrollera att fisken inte säljs till länder som inte omfattas av dioxinundantaget.

Mer om 2023-2025 Mål 4: Spårbarhet och märkning av fet fisk från Östersjön

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 5: Ekologiska livsmedel

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att de aktörer som släpper ut ekologiska produkter eller produkter und...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att de aktörer som släpper ut ekologiska produkter eller produkter under omställning, har anmält sig till Livsmedelsverket. Kontroll utförs också för att verifiera undantagen från anmälan och att inte inneha certifikat. Livsmedelsverket ska omedelbart underrättas om en aktör inte har anmält sin verksamhet i enlighet med reglerna. Livsmedelsverket prövar frågan om sanktionsavgift.

Mer om 2023-2025 Mål 5: Ekologiska livsmedel

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 6: Livsmedelsinformation vid e-handel

Senast den 31 december 2025 har kontroll utförts hos registrerade/godkända verksamheter som släpper ut färdigförpackade kosttillskott och/eller...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har kontroll utförts hos registrerade/godkända verksamheter som släpper ut färdigförpackade kosttillskott och/eller konfektyr på marknaden via e-handel. Kontrollen syftar till att verifiera att livsmedelsinformationen på webbplatsen stämmer med informationen på förpackningarna.

Mer om 2023-2025 Mål 6: Livsmedelsinformation vid e-handel

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 7: Handelsnormer för konserverad tonfisk och sardiner

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos företag som sätter konserverad tonfisk eller sardiner på marknaden antingen genom...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos företag som sätter konserverad tonfisk eller sardiner på marknaden antingen genom import eller genom införsel från annat EU-land. Syftet är att verifiera att produkterna uppfyller kraven i handelsnormerna avseende märkning och sammansättning.

Mer om 2023-2025 Mål 7: Handelsnormer för konserverad tonfisk och sardiner

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 8: Spårbarhet kött

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera uppgift om svenskt ursprung för färskt och fryst kött av nöt, gris, få...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera uppgift om svenskt ursprung för färskt och fryst kött av nöt, gris, får och lamm, samt fågel. Målet omfattar såväl helt som bitat och malet kött, förpackat och oförpackat. Kontrollerna ska utföras i samtliga led i livsmedelskedjan efter slakt som släpper ut färskt eller fryst kött av svenskt ursprung på marknaden.

Mer om 2023-2025 Mål 8: Spårbarhet kött

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 9: Skyddade beteckningar

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts av att märkningen på utvalda förpackade produkter med skyddade beteckningar och som...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts av att märkningen på utvalda förpackade produkter med skyddade beteckningar och som införts till Sverige stämmer överens med produktspecifikationen.

Mer om 2023-2025 Mål 9: Skyddade beteckningar

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 10: Allergena ingredienser i förpackade livsmedel

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos grossister som importerar färdigförpackade livsmedel för att verifiera att företagar...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos grossister som importerar färdigförpackade livsmedel för att verifiera att företagarna ger korrekt information om allergena ingredienser i märkningen.

Mer om 2023-2025 Mål 10: Allergena ingredienser i förpackade livsmedel

Dölj

Livsmedel

2023-2023 Mål 11: Spårbarhet ägg

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att aktörer som producerar och/eller släpper ut svenska hönsägg på...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att aktörer som producerar och/eller släpper ut svenska hönsägg på marknaden kan visa att de uppfyller de spårbarhetskrav som finns samt att den information som medföljer äggen är korrekt.

Mer om 2023-2023 Mål 11: Spårbarhet ägg

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 12: Aktörer som släpper ut honung på marknaden

Senast den 31 december 2025 har kontrollmyndigheterna utfört spårbarhetskontroller hos företag som handlar med honung. Syftet är att säkerställa at...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har kontrollmyndigheterna utfört spårbarhetskontroller hos företag som handlar med honung. Syftet är att säkerställa att aktörer som släpper ut honung på marknaden har registrerat sin anläggning, i de fall verksamheten har en sådan organisation och kontinuitet att den kan anses utgöra ett livsmedelsföretag.

Mer om 2023-2025 Mål 12: Aktörer som släpper ut honung på marknaden

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 13: Otillåtna växter och främmande ämnen i växtbaserade kosttillskott

Vid utgången av 2025 har 12 särskilt utvalda hälsofarliga växter i kosttillskott kontrollerats på kosttillskottsanläggningar, inklusive sådana som...

Visa mer

Vid utgången av 2025 har 12 särskilt utvalda hälsofarliga växter i kosttillskott kontrollerats på kosttillskottsanläggningar, inklusive sådana som bedriver e-handel, som släpper ut växtbaserade kosttillskott på marknaden. Dessutom har kosttillskott analyserats hos importörer, införare, producenter och tillverkare av växtbaserade kosttillskott, i syfte att kontrollera att gränsvärdet för genotoxiska och carcinogena pyrrolizidinalkaloider inte överskrids.

Mer om 2023-2025 Mål 13: Otillåtna växter och främmande ämnen i växtbaserade kosttillskott

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 14: Fusk med tonfisk

Offentlig kontroll har utförts hos importörer och grossister som saluför färsk eller fryst tonfisk  för att undersöka om det förekommer fisk som ha...

Visa mer

Offentlig kontroll har utförts hos importörer och grossister som saluför färsk eller fryst tonfisk  för att undersöka om det förekommer fisk som har behandlats på ett otillåtet sätt. Företaget riskerar därigenom att förorsaka histaminbildning i fiskköttet samt att vilseleda konsumenter.

Mer om 2023-2025 Mål 14: Fusk med tonfisk

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 15: Plastprodukter med otillåtna naturmaterial

Offentlig kontroll utförs i ett tidigt led i kedjan, exempelvis hos producenter, importörer och grossister. Kontrollen ska förhindra att...

Visa mer

Offentlig kontroll utförs i ett tidigt led i kedjan, exempelvis hos producenter, importörer och grossister. Kontrollen ska förhindra att plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som innehåller malen bambu eller andra icke godkända naturmaterial släpps ut på marknaden. Kontrollen syftar till att få bort dessa produkter från marknaden då de inte är tillåtna och dessutom riskerar att släppa ifrån sig oönskade kemiska ämnen i halter som kan vara hälsovådliga.

Mer om 2023-2025 Mål 15: Plastprodukter med otillåtna naturmaterial

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 16: Glykoalkaloider i potatis

Offentlig kontroll av livsmedelsföretagares vidtagna åtgärder för att förebygga att höga halter glykoalkaloider bildas och hur de förhindrar att...

Visa mer

Offentlig kontroll av livsmedelsföretagares vidtagna åtgärder för att förebygga att höga halter glykoalkaloider bildas och hur de förhindrar att giftiga partier sätts på marknaden.

Mer om 2023-2025 Mål 16: Glykoalkaloider i potatis

Dölj

Livsmedel

2024-2025 Mål 17: Kontaktmaterialverksamheter

Observera att det här målet börjar gälla först 2024. Innan utgången av 2025 har offentlig kontroll av kontaktmaterialverksamheter som behörig...

Visa mer

Observera att det här målet börjar gälla först 2024.

Innan utgången av 2025 har offentlig kontroll av kontaktmaterialverksamheter som behörig kontrollmyndighet har förtecknade eller registrerade utförts. Kontrollen görs för att säkerställa att materialen och produkterna uppfyller lagstiftningens krav och inte avger sina beståndsdelar i halter som skulle kunna utgöra en fara för människors hälsa eller påverka livsmedel negativt.

Mer om 2024-2025 Mål 17: Kontaktmaterialverksamheter

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 18: Bladgrönsaker - bevattningsvatten och hygien vid odling

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts enligt nationell kontrollplanering för primärproduktionen hos livsmedelsföretag som odla...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts enligt nationell kontrollplanering för primärproduktionen hos livsmedelsföretag som odlar bladgrönsaker. Kontrollen görs i syfte att bedöma om produkterna skyddas mot mikrobiologisk kontaminering och för att bekräfta att företagen uppfyller bestämmelserna vad gäller bevattningsvatten, personalhygien och hygienförhållanden vid produktion-

Mer om 2023-2025 Mål 18: Bladgrönsaker - bevattningsvatten och hygien vid odling

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 19: Opastöriserad mjölk

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos livsmedelsföretag i primärproduktionen som levererar opastöriserad mjölk och råmjölk...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos livsmedelsföretag i primärproduktionen som levererar opastöriserad mjölk och råmjölk direkt till slutkonsumenter.

Kontrollen görs för att bekräfta att det endast är små mängder som överlåts direkt till slutkonsumenter och att konsumenterna bland annat får information om att den opastöriserade mjölken och råmjölken ska värmebehandlas före konsumtion samt att överlåtelsen i övrigt sker i enlighet med bestämmelserna i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20).

I det operativa målet ingår även att identifiera anläggningar som borde vara registrerade för direktleverans av opastöriserad mjölk men inte är det.

Mer om 2023-2025 Mål 19: Opastöriserad mjölk

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 20: Nationell kontrollplanering primärproduktion

Länsstyrelserna genomför årligen alla sina planerade kontroller enligt den nationella kontrollplaneringen för primärproduktion.

Mer om 2023-2025 Mål 20: Nationell kontrollplanering primärproduktion

Din filtrering resulterade i 0 resultat.