Hitta operativa mål och aktiviteter

Filtrera genom att välja ett område i lagstiftningsområde och/eller en myndighet så hittar du alla mål och aktiviteter som gäller området eller myndigheten. Observera att alla mål inte berör samtliga myndigheter och verksamhetsutövare.
Om du letar efter de övergripande målen och effektmål hittar du dem här: Övergripande mål och prioriteringar

Operativa förutsättningar

Vissa förutsättningar måste finnas inom alla myndigheter för att den offentliga kontrollen ska nå den avsedda effekten. De operativa förutsättningarna är några av de krav som EU-lagstiftningen ställer på kontrollmyndigheter och ska användas tillsammans med de nationella målen för livsmedelskedjan.

A.
Alla kontrollmyndigheter har en plan för kontrollen inom sitt område för att utföra kontroll i tillräcklig omfattning.
B.
Alla kontrollmyndigheter planerar och utför kontroll med fokus på de största riskerna och på det som på ett avgörande sätt kan vara vilseledande för konsumenterna.
C.
Alla kontrollmyndigheter har rätt kompetens för att upptäcka avvikelser och bedöma dess risker.
D.
Alla kontrollmyndigheter använder de kontrollmetoder som är bäst lämpade för att upptäcka avvikelser inom det område man kontrollerar.
E.
Alla kontrollmyndigheter vidtar de åtgärder som är nödvändiga så att de avvikelser som upptäcks i kontrollen åtgärdas inom utsatt tid. Myndigheterna följer sedan upp (verifierar) att avvikelserna åtgärdats.

Visa operativa förutsättningar

Dölj operativa förutsättningar

Växtskyddsmedel

2021 -2025 Mål 1: Kontrollmyndigheterna ska ha rätt förutsättningar för att utföra en likvärdig och effektiv kontroll.

Kontrollmyndigheterna vet vilka aktörer de har i sina respektive områden och utför en riskbaserad och likvärdig kontroll över hela landet. Med...

Visa mer

Kontrollmyndigheterna vet vilka aktörer de har i sina respektive områden och utför en riskbaserad och likvärdig kontroll över hela landet. Med likvärdig kontroll menar vi att kontrollverksamheten utförs utifrån en gemensam inriktning och omfattning samt att bedömningar och åtgärder blir likartade. För att uppnå en likvärdig kontroll arbetar kontrollmyndigheterna utifrån nationellt framtagna vägledningar samt deltar i de utbildningar/informationsinsatser som ansvariga myndigheter anordnar. Med effektiv kontroll menar vi att den ska vara riskbaserad och riktas mot de kontrollområden som har störst påverkan på människor hälsa, djurhälsa eller miljön.

Önskad effekt: Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket, länsstyrelser och kommuner utvecklar och förbättrar kontrollverksamheten inom växtskyddsmedelsområdet. 

Mer om 2021 -2025 Mål 1: Kontrollmyndigheterna ska ha rätt förutsättningar för att utföra en likvärdig och effektiv kontroll.

Dölj

Växtskyddsmedel

2021-2025 Mål 2: Aktörerna ska följa reglerna så att växtskyddsmedel distribueras och hanteras på ett säkert sätt som inte medför risker för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön.

Aktörerna är skyldiga att ha kännedom om reglerna och följa dem. I den offentliga kontrollen kan myndigheterna göra riktade insatser för att komma...

Visa mer

Aktörerna är skyldiga att ha kännedom om reglerna och följa dem. I den offentliga kontrollen kan myndigheterna göra riktade insatser för att komma tillrätta med allvarliga eller mer frekvent förekommande avvikelser från lagstiftningen. Myndigheterna kan även underlätta för aktörer att göra rätt genom att arbeta med förebyggande insatser. De åtgärder som sätts in för att minska avvikelser från lagstiftningen ska ha effekt.

Önskad effekt: Alla aktörer som distribuerar och hanterar växtskyddsmedel ska följa lagstiftningen. 

Mer om 2021-2025 Mål 2: Aktörerna ska följa reglerna så att växtskyddsmedel distribueras och hanteras på ett säkert sätt som inte medför risker för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön.

Dölj

Ekologisk produktion & ekologiska livsmedel

2018-2022 Operativt mål ekologisk produktion

Kontrollorganen uppnår procentsatserna 10 procent oaviserade besök, 10 procent extrabesök och provtagning hos motsvarande 5 procent av kunderna....

Visa mer

Kontrollorganen uppnår procentsatserna 10 procent oaviserade besök, 10 procent extrabesök och provtagning hos motsvarande 5 procent av kunderna.

Önskad effekt: Samtliga kontrollorgan uppnår kraven på oaviserade besök, extrabesök och provtagning i EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/279.

Mer om 2018-2022 Operativt mål ekologisk produktion

Dölj

Djurskydd

2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Utbildning, likriktning, verifiering

Med likvärdig menar vi att kontrollverksamheten ska utföras med likartade bedömningar och åtgärder i likartade fall och med likartad inriktning och...

Visa mer

Med likvärdig menar vi att kontrollverksamheten ska utföras med likartade bedömningar och åtgärder i likartade fall och med likartad inriktning och omfattning över hela landet. Detta förutsätter bl.a. personal med rätt kompetens för de uppgifter som ska utföras.

Önskad effekt: En större likvärdighet över landet vad gäller bedömning av brister samt koppling mellan funna brister och typ samt frekvens av vidtagna åtgärder. Möjligheter till strategisk kompetensutveckling utifrån identifierade behov ökar.

Mer om 2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Utbildning, likriktning, verifiering

Dölj

Djurskydd

2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Riskbaserad kontroll.

Minst 10% av kontrollobjekten med livsmedelsproducerande djur kontrolleras varje år i den planerade kontrollen i varje län. Detta innebär att ett s...

Visa mer

Minst 10% av kontrollobjekten med livsmedelsproducerande djur kontrolleras varje år i den planerade kontrollen i varje län. Detta innebär att ett så stort uttag ska göras på länen att den kvantitativa delen av målet uppnås. Vid planeringen av kontrollverksamheten används STORK och den gemensamma rutinen för handläggning av anmälningsärenden.

Önskad effekt: Genom att fler kontroller görs hos djurhållare med livsmedelsproducerande djur upptäcks vanliga brister inom olika verksamhetsinriktningar i högre grad, åtgärdas och en bättre regelefterlevnad samt därmed djurvälfärd uppnås.

Mer om 2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Riskbaserad kontroll.

Dölj

Djurskydd

2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Resurseffektivitet och effekt av kontrollen

Resurserna inom kontrollen styrs på ett sådant sätt att en majoritet av dessa läggs på planerad kontroll. Myndigheterna använder sina resurser för...

Visa mer

Resurserna inom kontrollen styrs på ett sådant sätt att en majoritet av dessa läggs på planerad kontroll.

Myndigheterna använder sina resurser för kontroll av anmälningsärenden på ett sådant sätt att vi riktar arbetet mot sådana ärenden där risken för brister bedöms som stor. Anmälningsärenden handläggs enligt gemensam rutin för handläggning av anmälningsärenden, vilket bl a. innebär att ärenden hanteras skyndsamt.

Genom att myndigheterna använder tillgängliga verktyg i form av såväl god kommunikation som formella beslut rättas konstaterade brister i djurhållningar till snarast efter genomförd kontroll.

Önskad effekt: Kontrollmyndigheterna riktar tillräckliga resurser till den planerade kontrollen. Färre anmälningskontroller är utan konstaterad brist. Konstaterade brister åtgärdas av djurhållare utan upprepade uppföljningar.

Mer om 2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Resurseffektivitet och effekt av kontrollen

Dölj

Djurskydd

2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Djurhållare

Kontrollmyndigheterna arbetar aktivt med samverkan, informationsinsatser och rådgivning. Som ett resultat av detta finns etablerade modeller runt o...

Visa mer

Kontrollmyndigheterna arbetar aktivt med samverkan, informationsinsatser och rådgivning. Som ett resultat av detta finns etablerade modeller runt om i landet för samverkan med djurhållare och tillgängligt informationsmaterial används systematiskt i kontakter med djurhållare.

Önskad effekt: Djurhållares kunskaper om lagstiftningens krav ökar. Detta leder till att brister upptäcks i högre grad av djurhållare själva, åtgärdas och förebyggs och en bättre regelefterlevnad samt därmed djurvälfärd uppnås. Kontrollmyndigheterna arbetar mera systematiskt med den del av uppdraget som handlar om att underlätta för att göra rätt.

Mer om 2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Djurhållare

Dölj

Djurskydd

2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Service

Djurhållaren får tillgång till resultatet av kontrollen snarast efter att kontroll genomförts. Som ett resultat av detta skickas 90% av...

Visa mer

Djurhållaren får tillgång till resultatet av kontrollen snarast efter att kontroll genomförts. Som ett resultat av detta skickas 90% av kontrollrapporterna ut inom 21 dagar. Detta är viktigt både för att djurhållaren ska få en god service från myndigheten och för att kunna åstadkomma en snabb rättelse av eventuella brister. Beslut utformas på ett sätt som underlättar för mottagaren att förstå. Ansökningsärenden handläggs skyndsamt. Som ett resultat av detta handläggs förprövningsärenden inom 56 dagar efter komplett ärende. Ärenden avseende §16-tillstånd samt offentlig förevisning av djur handläggs inom 90 dagar efter komplett ansökan.

Önskad effekt: Snabb återkoppling till djurhållare prioriteras högt i kontrollverksamheten. Kontrollmyndigheter arbetar mer systematiskt med bemötandeutbildningar och klarspråk i beslut. Resultat brukarundersökning, NI (nöjd index) förbättras

Mer om 2018-2022 Operativa mål Djurskydd: Service

Dölj

Foder

Nationell kontrollplan primärproduktion 2020-2023

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en fyraårig rullande plan och ett ettårig...

Visa mer

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en fyraårig rullande plan och ett ettårig deltaljerad plan. Fokus för kontrollen 2020 är kontroll av anläggningar i branscherna spannmål, bladgrönsaker på friland, mjölk, nöt, fjäderfä och struts, gris, baljväxter, potatis, ägg, hägnat vilt, frilevande vilt, odlade fisk- och kräftdjur samt primärproduktion av groddar.

Mer om Nationell kontrollplan primärproduktion 2020-2023

Dölj

Foder

Nationell kontrollplan primärproduktion 2021-2023

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad...

Visa mer

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad plan. Fokus för kontrollen 2021 är kontroll av anläggningar i branscherna spannmål, bladgrönsaker på friland, mjölk inklusive direktförsäljning av opastöriserad mjölk, nötkreatur, frilandsodling av frukt, bär, sockerbetor och köksväxter,  odling trädgårdsväxter (sallat, örter, tomat, gruka m.m.) i växthus, får och get, kanin, fiske av fisk- och kräftdjur samt rennäring.

Mer om Nationell kontrollplan primärproduktion 2021-2023

Dölj

Animaliska biprodukter

2022-2025 Operativt mål 1 animaliska biprodukter: Riskbaserad kontroll och åtgärd vid avvikelse

Alla kontrollmyndigheter utför riskbaserad kontroll och följer upp att avvikelser åtgärdas.

Mer om 2022-2025 Operativt mål 1 animaliska biprodukter: Riskbaserad kontroll och åtgärd vid avvikelse
Animaliska biprodukter

2022-2025 Operativt mål 2 animaliska biprodukter: Verktyg och förutsättningar för en riskbaserad kontroll

Kontrollmyndigheterna har verktyg och förutsättningar för att genomföra riskbaserad offentlig kontroll.

Mer om 2022-2025 Operativt mål 2 animaliska biprodukter: Verktyg och förutsättningar för en riskbaserad kontroll
Växtskadegörare

2022-2025 Operativt mål 1 växtskadegörare: Förståelse och förtroende för kontrollsystemet

Företagare har förståelse för kontrollsystemet. Intressenter inom export och import har förståelse och förtroende för systemet.

Mer om 2022-2025 Operativt mål 1 växtskadegörare: Förståelse och förtroende för kontrollsystemet
Växtskadegörare

2022-2025 Operativt mål 2 växtskadegörare: Förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare

Vi förebygger spridning av och bekämpar växtskadegörare genom ett gemensamt ansvar för kontrollen.

Mer om 2022-2025 Operativt mål 2 växtskadegörare: Förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare
Djurhälsa och Smittskydd

2022-2025 Operativt mål djurhälsa

Kontrollen är anpassad till den nya lagstiftningen på djurhälsoområdet. Kontrollmyndigheternas kontrolluppdrag är tydliggjort och kontrollmyndighet...

Visa mer

Kontrollen är anpassad till den nya lagstiftningen på djurhälsoområdet. Kontrollmyndigheternas kontrolluppdrag är tydliggjort och kontrollmyndigheterna har grundläggande verktyg och förutsättningar för att genomföra riskbaserad offentlig kontroll.

Mer om 2022-2025 Operativt mål djurhälsa

Dölj

Foder

2022-2025 Operativt mål 1 Foder: Verktyg och förutsättningar för riskbaserad och likvärdig kontroll

Kontrollmyndigheterna har verktyg och förutsättningar för att genomföra riskbaserad offentlig kontroll som är likvärdig i hela landet.  

Mer om 2022-2025 Operativt mål 1 Foder: Verktyg och förutsättningar för riskbaserad och likvärdig kontroll
Foder

2022-2025 Operativt mål 2 Foder: Verksamhetsutövare har de grundläggande kunskaper som krävs för att följa lagstiftningen.

Foder

Nationell kontrollplan primärproduktion 2022-2023

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad...

Visa mer

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad plan.

Fokus för kontrollen 2022 är kontroll av anläggningar i branscherna spannmål,  mjölk inklusive direktförsäljning av opastöriserad mjölk, nötkreatur, får och get, fjäderfä och struts, gris, äggproduktion, odling och insamling av musslor, ren, häst, odling av bladgrönsaker på friland, potatis, baljväxter, produktion av groddar, insamling av vilda bär och svampar samt uppfödning av insekter för foderändamål.

Ett antal kontroller ska också utföras hos aktörer som har andra produktionsinriktningar än de som omfattas av riskklassningsmodellen av foder- och livsmedelsföretag i primärproduktionen.

Mer om Nationell kontrollplan primärproduktion 2022-2023

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 1: Mikrobiologiska risker i dricksvatten - Säkert dricksvatten

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar för produktion av dricksvatten (mer än 100 m3/ dygn) för att bedöm...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar för produktion av dricksvatten (mer än 100 m3/ dygn) för att bedöma om säkerhetsbarriärerna vid anläggningarna är anpassade till mikrobiologiska faror (bakterier, virus och parasiter) i råvattnet. I kontrollen ingår också att bedöma om faroanalys och eventuellt övrigt HACCP-system valideras i den omfattning som är motiverat av förändrade förhållanden vid råvattentäkten eller förändrad råvattenkvalitet.

Målsättning (önskad effekt): För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska.

Mer om 2020-2022 Mål 1: Mikrobiologiska risker i dricksvatten - Säkert dricksvatten

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 2: Kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten - Säkert dricksvatten

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar för produktion av dricksvatten (mer än 100 m3/ dygn) för att bedöm...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar för produktion av dricksvatten (mer än 100 m3/ dygn) för att bedöma att kemiska faror i råvattnet har beaktats i faroanalysen (HACCP) samt att tillräckliga åtgärder vidtagits för att eliminera eller reducera dessa faror. I kontrollen ingår också att vid vattenverk som använder ytvattentäkt eller grundvatten med konstgjord infiltration som råvatten, bedöma om faroanalys och eventuellt övrigt HACCP-system valideras i den omfattning som är motiverad av förändrade förhållanden vid råvattentäkten eller förändrad råvattenkvalitet, vad avser faran cyanotoxiner.

Målsättning (önskad effekt): För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska.

Mer om 2020-2022 Mål 2: Kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten - Säkert dricksvatten

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 3: Skötsel och underhåll av reservoarer - Säkert dricksvatten

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla distributionsanläggningar (mer än 100 m3 /dygn) för att verifiera att...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla distributionsanläggningar (mer än 100 m3 /dygn) för att verifiera att verksamhetsutövaren har rutiner för att sköta, underhålla och vid behov rengöra reservoarer för att motverka förorening och mikrobiologisk tillväxt.

Målsättning (önskad effekt): För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska.

Mer om 2020-2022 Mål 3: Skötsel och underhåll av reservoarer - Säkert dricksvatten

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 4: Rätt fisk - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att korrekt information om fiskart och fångstzon finns och lämnas vida...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att korrekt information om fiskart och fångstzon finns och lämnas vidare i kedjan. Kontrollerna ska utföras vid minst 100 anläggningar i tidigare handelsled, såsom grossister, huvudkontor och matmäklare. Målet berör både fisk av svenskt och annat ursprung. Kontrollerna ska också verifiera att spårbarhet (ett steg framåt och ett steg bakåt) finns.

Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan.

Mer om 2020-2022 Mål 4: Rätt fisk - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 5: Spårbarhet kött - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns för färskt och fryst kött - såväl helt som bitat...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns för färskt och fryst kött - såväl helt som bitat och malet kött - av nöt, gris samt får och lamm. I förekommande fall ska kontrollen också verifiera påståenden om svenskt ursprung. Kontrollerna ska utföras i minst 500 butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna, det vill säga ICA, COOP, Axfood, Bergendahls, Lidl och Netto.

Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)

Mer om 2020-2022 Mål 5: Spårbarhet kött - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 6: Spårbarhet ägg - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns för ägg. Kontrollerna ska utföras vid minst 100...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns för ägg. Kontrollerna ska utföras vid minst 100 bagerier, i minst 100 restauranger samt i minst 200 butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna. I förekommande fall ska kontroll i butik också verifiera påståenden om svenskt ursprung.

Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)

Mer om 2020-2022 Mål 6: Spårbarhet ägg - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 7: Ekologiska varor - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera påståenden om "ekologiska livsmedel" gällande följande produkter; kaff...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera påståenden om "ekologiska livsmedel" gällande följande produkter; kaffe, kryddor och barnmat. Produkterna är samma som avses i målen 13, 14, 15 och 17. Kontrollerna görs vid alla de verksamheter som omfattas av nämnda mål när påståenden om ekologiska livsmedel av aktuella slag görs.

Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)

Mer om 2020-2022 Mål 7: Ekologiska varor - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 8: Information om allergener - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid minst 4000 storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer m.m.) för att verifier...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid minst 4000 storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer m.m.) för att verifiera att företagarna kan ge korrekt information om allergena ingredienser i maträtter som serveras eller på annat sätt saluhålls.

Kontrollerna utförs på sådana verksamheter som valt att lämna uppgifter om allergena ingredienser muntligt och genom skriftligt anslag uppmanar kunden att fråga vad maten innehåller.

Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)

Mer om 2020-2022 Mål 8: Information om allergener - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 9: Uppgifter om ingredienser - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 2500 detaljhandelsanläggningar (butiker) och minst 1250 anläggningar i tidigar...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 2500 detaljhandelsanläggningar (butiker) och minst 1250 anläggningar i tidigare led (tillverkning och import/införsel) som utformar märkning samt märker/förpackar. Detta för att verifiera att uppgifter som anges i ingrediensförteckningar stämmer med tillsatta ingredienser (verkligt innehåll).

De ingredienser som avses i detta mål är allergener samt de som kvalificerar för mängdangivelse.

Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)

Mer om 2020-2022 Mål 9: Uppgifter om ingredienser - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 10: Gränshandel kött - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 100 butiker med uttalad gränshandel innefattande kött från nöt, gris och/eller...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 100 butiker med uttalad gränshandel innefattande kött från nöt, gris och/eller får/lamm. Detta avser såväl bitat som malet kött. Syftet är att verifiera att spårbarhet finns (ett steg bakåt) samt verifiera uppgifter rörande obligatorisk märkning av ursprung.

Med uttalad gränshandel avses butikshandel där kunderna till stor del är privatpersoner från ett annat land som kommer till butiken.

Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)

Mer om 2020-2022 Mål 10: Gränshandel kött - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 11: Tillsatser - renhet - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att livsmedelstillsatser som släpps ut på marknaden uppfyller...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att livsmedelstillsatser som släpps ut på marknaden uppfyller föreskrivna renhetskriterier enligt förordning (EG) nr 231/2012 .

Kontroll utförs vid alla tillverkare av tillsatser (om produkten tillverkas i Sverige), hos företag som genom import eller införsel sätter sådana produkter på marknaden i Sverige  samt hos företag som förser andra företag med tillsatser och/eller tillsatsblandningar.

Kontrollerna inriktas på två tillsatser vardera inom grupperna sötningsmedel och färgämnen, samt citronsyra (E330).

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 11: Tillsatser - renhet - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 12: Tillsatser, användning, spårbarhet, halt, korrekt märkning - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att endast godkända livsmedelstillsatser inom grupperna färgämnen och...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att endast godkända livsmedelstillsatser inom grupperna färgämnen och sötningsmedel används, och inom tillåtna halter i godis, isglass, läsk och liknande drycker som främst riktar sig till barn.

Kontrollmyndigheterna ska också verifiera att spårbarhet bakåt finns för dessa tillsatser samt att tillsatserna anges korrekt i märkningen av de produkter där de ingår.

Kontrollen utförs vid alla tillverkare (om produkten tillverkas i Sverige), annars hos den företagare (importör, huvudkontor, matmäklare) som sätter produkten på marknaden i Sverige.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 12: Tillsatser, användning, spårbarhet, halt, korrekt märkning - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 13: Kaffe - akrylamid - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna genomför förebyggande och reducerande åtgärder så att...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att
företagarna genomför förebyggande och reducerande åtgärder så att halterna av akrylamid i kaffe (inklusive snabbkaffe) ligger under angivna åtgärdsnivåer. 

Kontrollen utförs vid alla tillverkare (kafferosterier, om produkten tillverkas i Sverige), samt hos företagare som genom import eller införsel sätter kaffe på marknaden i Sverige.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 13: Kaffe - akrylamid - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 14: Kaffe - mykotoxin - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av ochratoxin A i rostade...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att
företagarna säkerställer att halterna av ochratoxin A i rostade kaffebönor och malet rostat kaffe inte överskrider gränsvärdet.

Kontrollen utförs vid alla tillverkare (kafferosterier) samt hos företagare som genom import eller införel sätter rostade kaffebönor eller rostat, malet kaffe på marknaden i Sverige.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 14: Kaffe - mykotoxin - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 15: Akrylamid i barnmat - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna genomför förebyggande och reducerande åtgärder så att...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att
företagarna genomför förebyggande och reducerande åtgärder så att halterna av akrylamid i beredda spannmålsbaserade livsmedel för småbarn och spädbarn (välling- och grötpulver) ligger under angivna åtgärdsnivåer.

Kontrollen utförs vid alla tillverkare (om produkten tillverkas i Sverige) samt hos företagare som genom import eller införsel sätter produkten på marknaden i Sverige.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 15: Akrylamid i barnmat - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 16: Tungmetaller och mykotoxin i mjöl - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av kadmium och ochratoxin A ...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av kadmium och ochratoxin A i mjöl av vete, durumvete och bovete, som avses säljas till konsument, understiger gällande gränsvärden.

Kontrollerna ska utföras vid alla kvarnar samt hos företagare som genom import eller införsel som säljer mjöl av sådant slag.

Motsvarande kontroll av mjöl ska också utföras när mjölet används som råvara vid industriell tillverkning av bageriprodukter och pastaprodukter.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 16: Tungmetaller och mykotoxin i mjöl - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 17: Saffran - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna säkerställer att saffran innehåller det som anges i...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna säkerställer att saffran innehåller det som anges i märkning eller i annan livsmedelsinformation (äkthet), att färgämnen inte används samt att spårbarhet finns.

Kontrollerna ska utföras vid minst 100 importörer, huvudkontor, grossister och matmäklare, samt e-handel och annan distansförsäljning.

Målsättning (önskad effekt): För att nå målen om säkra livsmedel, friska djur och sunda växter behöver vi höja kompetensen och öka vårt fokus när det gäller de kemiska riskerna och i synnerhet när det gäller kemiska risker i baslivsmedel och för riskgrupper.

Mer om 2020-2022 Mål 17: Saffran - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 18: Handel med fet fisk från Östersjön och de stora sjöarna - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns ett steg framåt i kedjan och att kontrollera att...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns ett steg framåt i kedjan och att kontrollera att fisken inte säljs till länder som inte omfattas av dioxinundantaget.

Kontrollerna ska utföras vid minst 100 grossister, matmäklare, fiskauktioner och liknande i tidigare handelsled.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 18: Handel med fet fisk från Östersjön och de stora sjöarna - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 19: Kosttillskott - Fiskoljebaserade kosttillskott och D-vitamintillskott - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid alla anläggningar som tillverkar eller genom import/införsel sätter fiskoljebaser...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid alla anläggningar som tillverkar eller genom import/införsel sätter fiskoljebaserade kosttillskott och/eller tillskott med D-vitamin på marknaden. Detta för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av dioxin och PCB inte överskrider gällande gränsvärden i fiskoljebaserade produkter.

För D-vitaminpreparat ska kontrollen verifiera att angivna halter av vitamin D är korrekta samt att tillåten D-vitaminförening används.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 19: Kosttillskott - Fiskoljebaserade kosttillskott och D-vitamintillskott - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 20: Mykotoxin vid spannmålstorkning och lagring - Kemiska risker

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid 250 anläggningar som torkar och/eller lagrar spannmål för livsmedelsändamål, för...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid 250 anläggningar som torkar och/eller lagrar spannmål för livsmedelsändamål, för att verifiera att företagarna vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra eller reducera bildning av ochratoxin A i spannmålen.

Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. (Effektmål: Kemiska risker)

Mer om 2020-2022 Mål 20: Mykotoxin vid spannmålstorkning och lagring - Kemiska risker

Dölj

Livsmedel

2020-2022 Mål 21:Listeria i fiskeriprodukter och charkuteriprodukter - Mikrobiologiska risker

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla godkända anläggningar med produktion av kallrökt och gravad fisk eller produkti...

Visa mer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla godkända anläggningar med produktion av kallrökt och gravad fisk eller produktion av rökt eller kokt skivad påläggsmat (skinka och kalkon). Detta för att verifiera att företagarnas har vidtagit förebyggande åtgärder för att eliminera eller reducera förekomsten av Listeria monocytogenes så att produkterna uppfyller livsmedelssäkerhetskriterierna.

Målsättning (önskad effekt): Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar.

Mer om 2020-2022 Mål 21:Listeria i fiskeriprodukter och charkuteriprodukter - Mikrobiologiska risker

Dölj

Livsmedel

Samordnade kontrollprojekt 2020-2022

Under 2020 samordnar Livsmedelsverket ett kontrollprojekt: Kontroll av butiker med gränshandel kött Under  2021 genomförs tre kontrollprojekt:...

Visa mer

Under 2020 samordnar Livsmedelsverket ett kontrollprojekt:

  • Kontroll av butiker med gränshandel kött

Under  2021 genomförs tre kontrollprojekt:

  • Kontroll av spårbarhet kött
  • Kontroll skötsel och underhåll av reservoarer (dricksvatten)
  • Kontroll av tungmetaller och mykotoxin i mjöl

För 2022 planeras två samordnade kontrollprojekt:

  • Kontroll av akrylamid
  • Kontroll av allergena ingredienser
Mer om Samordnade kontrollprojekt 2020-2022

Dölj

Livsmedel

Nationell kontrollplan primärproduktion 2020-2023

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en fyraårig rullande plan och ett ettårig...

Visa mer

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en fyraårig rullande plan och ett ettårig deltaljerad plan. Fokus för kontrollen 2020 är kontroll av anläggningar i branscherna spannmål, bladgrönsaker på friland, mjölk, nöt, fjäderfä och struts, gris, baljväxter, potatis, ägg, hägnat vilt, frilevande vilt, odlade fisk- och kräftdjur samt primärproduktion av groddar.

Mer om Nationell kontrollplan primärproduktion 2020-2023

Dölj

Livsmedel

Nationell kontrollplan primärproduktion 2021-2023

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad...

Visa mer

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad plan. Fokus för kontrollen 2021 är kontroll av anläggningar i branscherna spannmål, bladgrönsaker på friland, mjölk inklusive direktförsäljning av opastöriserad mjölk, nötkreatur, frilandsodling av frukt, bär, sockerbetor och köksväxter,  odling trädgårdsväxter (sallat, örter, tomat, gruka m.m.) i växthus, får och get, kanin, fiske av fisk- och kräftdjur samt rennäring.

Mer om Nationell kontrollplan primärproduktion 2021-2023

Dölj

Livsmedel

Nationell kontrollplan primärproduktion 2022-2023

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad...

Visa mer

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad plan.

Fokus för kontrollen 2022 är kontroll av anläggningar i branscherna spannmål,  mjölk inklusive direktförsäljning av opastöriserad mjölk, nötkreatur, får och get, fjäderfä och struts, gris, äggproduktion, odling och insamling av musslor, ren, häst, odling av bladgrönsaker på friland, potatis, baljväxter, produktion av groddar, insamling av vilda bär och svampar samt uppfödning av insekter för foderändamål.

Ett antal kontroller ska också utföras hos aktörer som har andra produktionsinriktningar än de som omfattas av riskklassningsmodellen av foder- och livsmedelsföretag i primärproduktionen.

Mer om Nationell kontrollplan primärproduktion 2022-2023

Dölj

Din filtrering resulterade i 0 resultat.