Beredskapsplaner och ömsesidigt stöd

Myndigheterna i livsmedelskedjan måste alltid vara redo för svåra situationer som kräver extra insatser. Beredskapsplaner, tydliga ansvarområden och tillgång till gemensamma informationssystem är några vägar att lösa uppgiften.

Särskilda beredskapsplaner

Tjänsteman i beredskap (TiB)

Övningar och utbildning

Myndigheterna ska ha en för ändamålet väl utbildad och övad krisorganisation. Enligt förordning 2015:1052 ska myndigheterna därför ta fram årliga övnings- och utbildningsplaner i syfte att öva och kontinuerligt stärka den egna beredskapen.

Varje myndighet ansvarar för att personalen får den utbildning och övning som behövs för att kunna lösa sina uppgifter i samband med krissituationer.

Gemensamma stödfunktioner och varningssystem

Inom EU finns gemensamma system där medlemsländerna kan varna och dela information om livsmedel som kan innebära risk för hälsan, om avvikelser från lagstiftningen och om misstänkta livsmedelsbedrägerier. Sverige har också en organisation för krisberedskap och säkerhet när det gäller dricksvatten.

RASFF – varningssystem om osäkra livsmedel och foder

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) är EU:s gemensamma varningssystem som används när myndigheterna får vetskap om osäkra
livsmedel, material i kontakt med livsmedel eller osäkert foder som sänts till
eller kommit från ett annat land. Varje medlemsland har en kontaktpunkt för att ta emot varningar. Livsmedelsverket är kontaktpunkt (Single Contact Point) när det gäller livsmedel och material i kontakt med livsmedel. Jordbruksverket är kontaktpunkt när det gäller foder.

När ett osäkert livsmedel, material i kontakt med livsmedel eller foder
upptäcks meddelar den myndighet som gjorde upptäckten det via IT-verktyget iRASFF. Via iRASFF kan meddelanden spridas både inom Sverige till alla livsmedelskontrollerande myndigheter samt till andra länder. Om meddelandet berör andra länder än Sverige sänds meddelandet vidare till EU-kommissionens kontaktpunkt och därefter till berörda EU-länder. Om meddelandet berör länder utanför EU kan meddelandet föras vidare till dessa via iRASFF till INFOSAN (International Food Safety Network) som når kontrollmyndigheter i mer än 190 länder. De instruktioner som används för varning om osäkra livsmedel finns i Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed - Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning

AAC – rapporterar om avvikelser

OFIS – förmedlar information om avvikelser för ekologiska livsmedel

OFIS (Organic Farming Information System) är ett system där kontrollmyndigheter och kontrollorgan som utför kontroll av ekologiska livsmedel utbyter information när det finns avvikelser mot de ekologiska reglerna.

VAKA – ger stöd vid vattenkatastrofer

Senast granskad 2021-06-10