OH-HARMONY-CAP - One Health Harmonisation of Protocols for the Detection of Foodborne Pathogens and AMR Determinants

3D rendering av massa listeriabakterier med en blå bakgrund

Livsmedelsverket deltar i ett EU-projekt som har mål att harmonisera analysprotokoll som används inom sektorerna för livsmedel, djur och hälsa samt att identifiera om det finns brister som behöver täckas. Den samlade kunskapen kommer ge förutsättningar till att föreslå framtida studier som kan bidra till att upptäcka och karakterisera livsmedelsburna utbrott inom de tre sektorerna.

Vad ska göras inom projektet?

Fokus kommer att ligga på detektion och karaktärisering av de i projektet prioriterade livsmedelsburna patogenerna: sex prioriterade bakterier, tio prioriterade parasiter och antibiotikaresistens för Salmonella och Campylobacter. Projektet kommer även att gå igenom befintlig metodik och komma med förslag på harmoniserad metodik för att analysera shigatoxinproducerande E. coli (STEC), enterotoxinproducerande E. coli (ETEC) och Cryptosporidim samt antibiotikaresistens hos Salmonella och Campylobacter i livsmedel inom EU/EES-länder. Syftet är att underlätta kunskapsspridning mellan laboratorier och epidemiologer samt mellan viktiga EU-intressenter såsom Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), liksom andra projekt inom och utanför One Health EJP.

Samarbete mellan myndigheter och institutioner i Europa

Projektledare är Statens Serum Institut (SSI) i Danmark och 14 myndigheter eller institutioner inom EU/EES inklusive Livsmedelsverket.

 

Projekt

Senast granskad 2022-09-07