Verktyg för hantering av olycka vid vattentäkt

Vid störningar i vattenförsörjningen är det viktigt att snabbt få grepp på läget. Åtgärdsbehoven kan vara extremt akuta och ibland komplicerade. I andra fall kan det vara mindre bråttom. Vårt webbaserade verktyg hjälper dig att reda ut viktiga inledande frågor.

Snabb information för att minimera skadan

En olycka inom ett vattenskyddsområde berör den kommunala dricksvattenförsörjning och kan i slutänden drabba många invånare. Det är därför viktigt att dricksvattenproducenten snabbt får information och möjlighet att samverka med olika aktörer. Då kan skadan på dricksvattenförsörjningen undvikas, förhindras eller minimeras. 

Många aktörer

Vid en olycka är det många aktörer som behöver agera samordnat och göra rätt åtgärd snabbt och effektivt.  Det kan vara räddningstjänst, polis, kommunens miljökontor, ansvarig personal från Trafikverket eller deras utförare, markägare och andra berörda.
Därför finns det ett webbaserat verktyg till stöd för hantering av olycka vid vattentäkt.

Webbaserat verktyg

Det webbaserade verktyget är utformat för att på ett enkelt sätt reda ut ett antal grundläggande frågor och få ledning och stöd för hanteringen i början av en händelse. Det är ett stöd vid hantering av en olycka, men kan också användas som stöd för övningar, krisberedskapsplanering, risk- och sårbarhetsanalys och för att utveckla handlingsplaner.

Verktyget är inte heltäckande. Därför  kan det vara nödvändigt att hämta in mer information. Varje situation eller olycka är unik och kännedom om de lokala förhållanden kan vara av största vikt.

Testa innan akut läge

Verktyget är  utformat så att räddningstjänst, polis, dricksvattenproducent, miljökontor med flera kan använda det var för sig eller tillsammans. Testa gärna verktyget för att se hur det är upplagt innan det är ett akut läge.

Verktyget går bra att läsa i mobiltelefonen, i din dator och på en läsplatta. Den är utformad så att den är lättast att läsa på en läsplatta. På en läsplatta och mobil kan man också lägga upp den som en länk (app).

Senast granskad 2022-08-24