PFAS i dricksvatten och livsmedel - kontroll

På den här sidan finns information om gränsvärden för PFAS i dricksvatten och livsmedel samt Livsmedelsverkets rekommendationer om hur risken med egenfångad fisk som är förorenad av PFAS bör hanteras.

I Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten finns gränsvärden för PFAS. Reglerna om PFAS baseras bland annat på den europeiska mydigheten för livsmedelssäkerhets, Efsas , hälsobaserade riktvärde för PFAS 4 från 2020 och omfattar två gränsvärden:

  • PFAS 4: 4 ng/l
  • PFAS 21: 100 ng/l

Åtgärder om gränsvärdet överskrids

Att åtgärda PFAS-halter i dricksvatten kan ta tid då reningen behöver anpassas efter

  • det aktuella vattenverkets situation
  • råvattnets beskaffenhet
  • sammansättningen av PFAS-ämnen.

Efsas riskvärdering visar att exponeringen för PFAS inte innebär några akuta hälsorisker i de halter som vanligtvis förekommer i dricksvatten.

Under övergångsperioden till 1 januari 2026 kan gränsvärdena för PFAS användas som riktvärden för när åtgärder behöver vidtas. Om en verksamhetsutövare exempelvis undersöker halten PFAS i sitt dricksvatten, kan det kommande gränsvärdet för PFAS 4 användas som en rekommendation för när dricksvattnet ska anses vara hälsosamt och rent.

Gränsvärden för PFAS i livsmedel

1 januari 2023 infördes gemensamma gränsvärden inom EU för 4 PFAS-föreningar och för summan av dessa föreningar i vissa PFAS i animaliska livsmedel. Gränsvärdena gäller de föreningar som förkortas  med PFOS, PFOA, PFNA PGHxS. Gränsvärdena gäller bland annat ägg, kött, fisk, kräftdjur och musslor. Gränsvärdena kommer så småningom att utökas till flera kategorier av livsmedel.

Förordning (EU) 2023/915

 

Rekommendation – hantering av PFAS i egenfångad fisk

Livsmedelsverket har tagit fram tillfälliga rekommendationer för egenfångad fisk i avvaktan på den risk- och nyttovärdering av fisk som Efsa fått i uppdrag av EU-kommissionen att göra. Efsa viktar i sin bedömning nyttan med att äta fisk mot risken att utsättas för olika miljögifter, bland annat PFAS-ämnen. Detta arbete beräknas vara klart om några år, 2025.

I fisk från områden som har förorenats av PFAS kan halterna vara förhöjda. När det gäller fisk som äts begränsas hanteringsrekommendationerna till PFAS4 (PFOS, PFOA, PFNA och PFHxS) eftersom det är dessa som är vanligast förekommande samt de som riskvärderats av Efsa. Den fisk som riskerar ha de högsta halterna av PFAS4 är fisk som fångas i PFAS-förorenade sjöar och vattendrag. Därför är miljömyndigheternas arbete med att kartlägga förorenade områden mycket viktigt.

Livsmedelsverket bedömer att risken att konsumera fisk med halter som innebär att man överstiger TVI under kortare perioder, inte medför någon ökad risk för hälsan. Däremot är det viktigt att om möjligt begränsa, eller avstå från, att regelbundet äta fisk som man vet innehåller höga halter av PFAS

Rekommendationer till lokala kontrollmyndigheter - egenfångad fisk

  • Om PFAS-förorening av ytvattnet misstänks bör halten PFAS4 (PFOS, PFOA, PFNA och PFHxS) i konsumtionsfisk (exempelvis abborre) från ytvattentäkter undersökas.
  • Som temporär åtgärdsnivå för fisk rekommenderar Livsmedelsverket att man använder 8 ng PFAS4/g fiskmuskel, som är satt som gränsvärde för de flesta fiskarter. Denna åtgärdsnivå är även i närheten av den tidigare temporära åtgärdsnivån som baserades på miljökvalitetsnormen för fisk (9,1 ng PFOS/g fiskmuskel) innan gränsvärden fanns.
  • Om halterna i konsumtionsfisk ligger över 8 ng PFAS4/g fiskmuskel bör man undersöka de fiskarter som äts mer regelbundet och även undersöka orsaken till de förhöjda halterna. Storleken på fisken bör vara av konsumtionsstorlek.
  • Kommuner och länsstyrelser uppmanas att kontakta Livsmedelsverket för stöd med hantering kring förhöjda PFAS-halter i fisken.
  • Fritidsfiskare som äter mycket egenfångad fisk bör ta reda på de lokala förhållandena gällande kontaminanter i de vattendrag man brukar fiska.
Senast granskad 2023-09-21