Incidentrapportering

En samhällsviktig tjänsteleverantör inom dricksvatten ska rapportera incidenter som har betydande inverkan på kontinuiteten i tjänsten.

De leverantörer som omfattas av NIS-regleringen ska rapportera incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

För dricksvattensektorn gäller rapporteringsskyldighet för incidenter som orsakat störning i den samhällsviktiga tjänsten som

  1. har pågått i minst två timmar och som a) kan antas ha påverkat minst 2 000 personer, b) har påverkat akutsjukhus, eller
  2. har påverkat styrning och övervakning av tjänsten.

Säkra nätverk och informationssystem för dricksvatten (NIS)

Senast granskad 2022-09-27