LIVSFS 2006:21

Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

Senare ändringar

Livsmedelsverket genomför en översyn av arbetet med stickprovsundersökning vid import inklusive finansieringen av den verksamheten. I avvaktan på att det arbetet blir klart kommer Livsmedelsverket tillfälligt att upphöra att genomföra sådan stickprovsundersökning vid import och därför heller inte fortsätta avgiftsfinansiera den verksamheten. Eftersom Tullverket tar ut tullavgifter med stöd av de i föreskrifterna fastställda taxorna behövde verkets avgiftsföreskrifter ändras.

Dessa föreskriftsändringar innebär att 4 kap. 3 §, rubriken före 4 kap. 3 § och avsnitt 3 i bilaga 3 till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering upphör att gälla. Föreskriftsändringarna träder i kraft den 19 april.

Verket kommer inte att fortsätta med sådan stickprovsundersökning vid import, som i dag finansieras med dessa tullavgifter, förrän pågående översyn av denna reglering är klar.

Senast granskad 2021-05-06