Antibiotika

Antibiotika är den näst största grupp av läkemedel som används till livsmedelsproducerande djur. Det används för att behandla bakteriella infektionssjukdomar i till exempel juver, livmoder, njurar, luftvägarna, tarm och ögon.

I Sverige är det förbjudet att blanda in antibiotika i foder för att djuren ska växa fortare och ge kött av högre kvalitetsklass. I kontrollen av läkemedelsrester hittas mycket sällan resthalter av antibiotika i kött och mjölk.

Liten risk för allergiska reaktioner

Risken för allergiska reaktioner efter att ha ätit kött eller druckit mjölk från djur som behandlats med antibiotika är mycket liten. Det krävs att den person som reagerar på de små resthalter som kan finnas i mjölk redan är allergisk mot penicillin.

Förbud mot antibiotika

I Sverige är det sedan 1986 förbjudet att blanda in antibiotika i foder för att friska djur ska växa fortare och ge kött av högre kvalitetsklass. Detta har starkt bidragit till att försäljningen av antibiotika för djur har minskat med ca 70 procent sedan början av 1980-talet. Vid EU-inträdet fick Sverige behålla förbudet i fyra år. Genom att regeringen använde en skyddsklausul kunde dock förbudet finnas kvar fram tills att all användning av antibiotika i så kallat tillväxtfrämjande syfte förbjöds 2006 inom hela EU.

Antibiotikarester i mat

Inom EU finns strikta regler för hur mycket rester av antibiotika och andra läkemedel som får finnas i mat. Reglerna säger också att djur som behandlats med antibiotika inte får slaktas direkt och att man måste vänta ett visst antal dagar efter behandling innan man tillvaratar mjölk eller ägg. På så sätt ser man till att antibiotikaresterna i maten är så små att de inte är en hälsorisk. Analyser visar att den mat som säljs i Sverige inte innehåller några eller extremt små mängder antibiotikarester. Det gäller både svenska och importerade produkter.

Antibiotikaresistens

De flesta läkemedel som används till människa används också till djur. Vissa antibiotika är dock endast godkända för behandling av infektioner orsakade av multiresistenta bakterier eller speciellt svårbehandlade infektioner hos människa.

Det sätt som antibiotika används världen över har medfört att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Det gör att multiresistenta bakterier av till exempel salmonella, campylobacter och E. coli kan finnas hos livsmedelsproducerande djur och i livsmedel.

Senast granskad 2018-11-12