Samordnade kontrollprojekten för 2021-2022 nu beslutade

2020-06-09

Nu har de samordnade kontrollprojekten för 2021 beslutats. Det blir tre samordnade kontrollprojekt, som har inriktning mot spårbarhet kött, dricksvatten samt tungmetaller och mykotoxin i mjöl.

Den nu beslutade planen för 2021-2022 skiljer sig något åt från den preliminära plan som Livsmedelverket tog fram 2019. Exempelvis har projektet om spårbarhet kött flyttats från 2020 till 2021 vilket bland annat har med de rådande omständigheterna kring Coronapandemin att göra. 

Följande Samordnade kontrollprojekt har beslutats för 2021:

  • Kontroll av spårbarhet kött
  • Kontroll skötsel och underhåll av reservoarer (dricksvatten)  
  • Kontroll av tungmetaller och mykotoxin i mjöl

Kontroll av spårbarhet kött

Det här projektet är kopplat till operativt mål 5. Syftet med projektet är att den offentliga kontrollen ska säkerställa att spårbarhet finns för kött. Det gäller både färskt och fryst kött av nöt, gris, får och lamm. I förekommande fall ska kontrollen också verifiera påståenden om svenskt ursprung. Kontrollerna ska utföras i butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna.

Kontroll av tungmetaller och mykotoxin i mjöl

Projektet har koppling till operativt mål 16. Projektet syftar till att kontrollera huruvida företagarna ser till att halter av vissa ämnen i mjöl understiger gällande gränsvärden. Ämnena det gäller är kadmium och ochratoxin A och mjölet som avses är mjöl av vete, durumvete och bovete som ska säljas till konsumenter. Kontrollerna ska utföras vid alla kvarnar samt hos företagare som genom import eller införsel säljer mjöl av sådant slag. Motsvarande kontroll av mjöl ska också utföras när mjölet används som råvara vid industriell tillverkning av bageriprodukter och pastaprodukter.

Kontroll skötsel och underhåll av reservoarer (dricksvatten) 

Projektet har koppling till operativt mål 3 och syftar till att offentlig kontroll utförs vid alla kommunala distributionsanläggningar (mer än 100 m3 /dygn) som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Kontrollen ska verifiera att verksamhetsutövaren har rutiner för att sköta, underhålla och vid behov rengöra reservoarer för att motverka förorening och mikrobiologisk tillväxt.

Livsmedelverket kommer att ta fram och publicera mer detaljerad information om projekten längre fram.

Preliminär plan för samordnade kontrollprojekt 2022

För 2022 finns en preliminär plan för två samordnade kontrollprojekt. Dessa har inriktning mot akrylamid respektive allergener. Projekten för 2022 är dock inte beslutade ännu och ändringar kan således komma att ske. Mer information om dessa projekt kommer att publiceras längre fram.

Projektledning

Under 2021 kommer de samordnade kontrollprojekten att ledas av Livsmedelverket men för 2022 finns en önskan att ta hjälp av kommunala kontrollmyndigheter för att leda det samordnade kontrollprojektet med inriktning mot akrylamid.

- Vi skulle gärna se ett ökat samarbete mellan Livsmedelverket och andra kontrollmyndigheter vad gäller just projektledning av de samordnade kontrollprojekten och vi vill redan nu gå ut med en förfrågan om intresse finns från en eller flera kontrollmyndigheter att leda projekt 2022, säger Helena Storbjörk Windahl, avdelningschef för Livsmedelsverkets avdelning styrning och uppföljning.

Vid intresse för att vara med och projektleda, kontakta Helena Storbjörk Windahl eller Magdalena Salomonsson på e-post: helena.stobjorkwindahl@slv.se eller  magdalena.salomonsson@slv.se.

Mer information om de operativa målen hittar du på NKP-webben. Stödtexter för att kunna kontrollera att målen är uppfyllda finns framtagna och ligger på kontrollwiki.

De samordnade kontrollprojekteten bidrar till att skapa samsyn och ökar effektiviteten i kontrollen. Deltagarna ges även möjlighet att öka sina kunskaper inom olika lagstiftningsområden. Kontrollprojekten ska bidra till att de operativa målen uppfylls och på så sätt utveckla Sveriges livsmedelskontroll.