Söksida

Hittade 1624 träffar på "märkning av honung"

 • Alkohol - råd

  Håll igen på mängden alkohol! Byt till alkoholfritt eller lägre alkoholhalt och förvara smartare. Hitta ditt sätt – tips för att minska intaget Välj alkoholfria alternativ Under de senaste åren har
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2021-01-11
 • Glutenfria, laktosfria och andra "fri från"-livsmedel

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2021-01-11
 • Ändring av EG-förordning 853/2004 Om identifieringsmärke för produkter av animaliskt ursprung Ändrad genom EU-förordning 2020/2192

  Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller det identifieringsmärke som ska användas för vissa produkter av animaliskt ursprung i Förenade
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-01-11
 • EG-förordning 853/2004

  Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (konsoliderad
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2021-01-11
 • Ändring av EU-beslut 2011/163 Om godkännande av planer för restsubstanser Ändrad genom EU-beslut 2020/2018

  Om ändring av bilagan till beslut 2011/163/EU vad gäller godkännande av de planer för kontroll av restsubstanser som lämnats in av Förenade kungariket och dess kronbesittningar Kommissionens
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-01-11
 • EU-beslut 2011/163

  Godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens genomförandebeslut 2011/163/EU (
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2021-01-11
 • EG-beslut 2007/777

  Kommissionens beslut om djur-och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-01-11
 • EU-förordning 605/2010

  Djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-01-11
 • EG-förordning 119/2009

  Fastställande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer för import till eller transitering genom gemenskapen av kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-01-11
 • Ändring av EG-förordning 798/2008 Om sändningar av fjäderfäprodukter från Förenade kungariket till unionen Ändrad genom EU-förordning 2020/2205

  Om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller införande av Förenade kungariket och kronbesittningen Guernsey i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-01-11
 • Ändring av EU-förordning 206/2010 Om sändningar av färskt kött från Förenade kungariket till unionen Ändrad genom EU-förordning 2020/2204

  Om ändring av bilagorna I och II till förordning (EU) nr 206/2010 vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningarna över tredjeländer, områden eller delar därav
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-01-11
 • EU-förordning 206/2010

  Fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-01-11
 • EG-förordning 1251/2008

  Tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-01-08
 • 2 - Beredning av förslag

  Att bereda, ta fram och förhandla, förslaget från EU-kommissionen är det som tar längst tid i arbetet med att ta fram regler. Och det är nu som Livsmedelsverkets experter behöver veta mer om hur
  Sida - Om oss - Senast granskad 2021-01-08
 • EU-förordningarna 2020/2235 och 2020/2236 Tillämpningsföreskrifter gäller förlagor till djurhälsointyg vid införsel till unionen

  EU-förordning 2020/2235 - Om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg, förlagor
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-01-08
 • EG-beslut 2003/779

  Om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av djurtarmar Författningen med senaste ändringarna införda  Kommissionens beslut 2003/779/EG (konsoliderad version) Vi strävar alltid
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-01-08
 • EG-beslut 2000/572

  Fastställande av djurhälso- och hygienkrav samt veterinärintyg för import av malet kött och köttberedningar från tredje land och om upphävande av rådets beslut 97/29/EG Författningen med senaste
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-01-08
 • EU-förordning 636/2014

  Förlaga till intyg för handel med icke avhudat frilevande storvilt Grundförfattningen Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 636/2014 Vi strävar alltid efter att all publicering av
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-01-08
 • EU-förordning 2019/628

  Om förlagor till officiella intyg för vissa djur och varor, och om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 och genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förlagor till intyg Författningen
  Sida - Animaliska livsmedel - Senast granskad 2021-01-08
 • EU-förordning 2017/625

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2021-01-08