Kontrolluppdraget och verksamhetsstyrning

Versamhetsstyrning är viktigt för att den offentliga kontrollen och myndigheternas råd och service till konsumenter och företag ska fungera väl och ge önskad effekt.

På denna sida hittar du information om

  • Kontrolluppdraget
  • Verksamhetsplanering 
  • Operativa förutsättningar
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Rättsäkerhet och myndigheternas befogenheter
  • Grundläggande krav på kontrollmyndigheter
  • Uppföljning, utvärdering och förbättringar

Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning är en pågående process där planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och förbättringsåtgärder följer och återkopplar till varandra. Styrning är huvudsakligen ledningens ansvar och chefernas arbetsuppgift. Det gäller inte minst för kontrollen i livsmedelskedjan.

planering Årlig planering av den riskbaserade kontrollen, baserad på mål och lagstiftning.
genomförande Kontrollen genomförsenligt planeringen, kontrollrapporter upprättas, avvikelser hanteras, extra offentliga kontroller genomförs.
utvärdering Uppföljning, utärdering och analyser görs för att följa upp och verifiera att kontrollerna genomförts enligt planen. Resultaten sammanställs och analyseras.
förbättring Baserat på resultaten från uppföljning, utvärderinge och aanlys görs förbättringar.
Senast granskad 2019-12-16