Klorpyrifos - frågor och svar

Livsmedelsverket får en del frågor om bekämpningsmedlet klorpyrifos. Här är svaren på några av dem.

Vad är klorpyrifos?

Klorpyrifos är ett bekämpningsmedel. Det används för att kontrollera insekter och skydda många olika grödor för att skörden inte ska påverkas. Användning av klorpyrifos som växtskyddsmedel har aldrig varit tillåten i Sverige.

Kan det finnas klorpyrifos i mat som säljs i Sverige?

Ja, eftersom insektsmedlet är tillåtet att använda i andra länder, både vissa länder inom EU och länder utanför EU. Genom maten kan vi därför få i oss små mängder av klorpyrifos. Sedan EU:s gränsvärden skärptes för många varor, 2016, hittas rester främst i citrusfrukter och bananer.

Kan de mängder jag kan få i mig via frukt och grönt vara farliga?

De mängder vi sett i frukt och grönt i Livsmedelsverkets kontroll de senaste åren är mycket små. Baserat på de studier som finns om effekter av klorpyrifos hos människor finns det inget som tyder på att mängder av den storlek som konsumenter i Sverige får i sig i dag skulle påverka hälsan.

Kan rester av klorpyrifos finnas i hela citrusfrukten?

Ja, men väldigt lite. Om frukten innehåller rester av klorpyrifos så sitter det allra mesta i skalet.

Jag har hört att nya studier visar att klorpyrifos är farligt även i små mängder, stämmer det?

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa har nyligen gjort en ny bedömning av klorpyrifos på uppdrag av EU-kommissionen. Efersom det fanns osäkerheter i det vetenskapliga underlaget var Efsas slutsats att det inte heller går att sätta en säker nivå för när ämnet kan påverka känsliga grupper.

Sammanfattningsvis bedömer Efsa att ämnet inte uppfyller de krav som måste ställas med hänsyn till människors hälsa, och de som kan bli exponerade (användare, boende, förbipasserande och konsumenter). Därför var det angeläget att klorpyrifos inte fick fortsatt godkännande inom EU (läs i frågan nedan om EU:s beslut).

Hur gör jag om jag vill vara så säker som möjligt på att inte få i mig klorpyrifos överhuvudtaget?

Klorpyrifos får inte användas i Sverige och finns inte i frukt och grönt som producerats här. Andra EU-länder där det inte är tillåtet är bland annat Danmark, Finland och Tyskland. Bekämpningsmedlet får heller inte finnas i ekologiska produkter. Det gäller ekologiska produkter från alla länder.

Vad händer med klorpyrifos nu efter EU:s beslut?

EU:s beslut i början av december 2019 innebär att inga växtskyddsmedel som innehåller klorpyrifos får användas inom EU efter 16 april 2020. Därefter kommer den högsta tillåtna mängden i alla livsmedel på EU:s marknad troligen att sänkas till den lägsta standardnivån så snart som möjligt. Det innebär i praktiken att det efter sommaren 2020 inte går att använda klorpyrifos i länder utanför EU heller - om de vill exportera livsmedel till EU. Och att vi konsumenter inte längre utsätts för klorpyrifos.

Hur går kontrollen av bekämpningsmedel till?

Livsmedelsverket tar varje år mellan 1500 och 2000 prover av framför allt frukt, grönsaker och spannmål. Kontrollen görs för att övervaka att det inte finns rester av bekämpningsmedel som är högre än EU:s gränsvärden. Kontrollen bevakar också att otillåtna bekämpningsmedel inte används.

Livsmedelsverket ser att halterna av klorpyrifos och andra bekämpningsmedel som tillhör samma grupp av ämnen  - och kan ge liknande effekter - har minskat stadigt de senaste 10-15 åren. Därmed har också den mängd vi får i oss från maten minskat. Det beror på att godkännandena av denna typ av bekämpningsmedel upphört ett efter ett, och att gränsvärdena för klorpyrifos skärptes för många grödor 2016. Därmed blev det omöjligt att använda klorpyrifos i många odlingar.

I den kontroll Livsmedelsverkets hittills gjort under 2019 innehöll cirka två procent av proverna mätbara halter av klorpyrifos, samtliga i importerade livsmedel. I citrusfrukter fanns mätbara halter i 10 procent av proverna från EU-länder och i 20 procent av proverna från länder utanför EU. I de flesta fall var halterna mycket låga och långt under det nuvarande gränsvärdet.

Vad händer med frukt och grönt som innehåller rester av bekämpningsmedel?

Varor som innehåller mängder som överskrider gränsvärdena eller otillåtna bekämpningsmedel beläggs med så kallade saluförbud och får alltså inte säljas.

Hur blir man sjuk av klorpyrifos?

Klorpyrifos påverkar nervsystemet och vid höga doser kan det ge akuta effekter som illamående, magsmärtor och huvudvärk. Om resterna av klorpyrifos är lägre än gällande gränsvärden i maten kan man inte få i sig så höga doser. 

De nya studier som nu utvärderats tyder på att klorpyrifos i lägre doser kan påverka hjärnans utveckling bland barn som utsatts för bekämpningsmedlet under fosterstadiet. I studier från USA har man sett sådana effekter hos barn till mammor som hade höga nivåer av klorpyrifos i blodet. Sådana effekter kunde man inte se hos barn till mammor med låga nivåer.

Senast granskad 2020-01-30