Livsmedelsverket lanserar verktyg för klimatanpassning

2019-05-28

Klimatförändringar påverkar förutsättningarna för livsmedelsproduktion både på kort och lång sikt. Därför bör företag ha med klimatanpassning i sin verksamhetsplanering.
Livsmedelsverket lanserar nu ett stöd och verktyg för det.

Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för hela vårt samhälle. I den nationella strategin för klimatanpassning pekas påverkan på livsmedelsproduktion och handel ut som ett särskilt angeläget område för fortsatt arbete.

- Klimatanpassning handlar om att identifiera vilka beroenden man har, hur de påverkas av ett ändrat klimat och vidta åtgärder utifrån det. Att helt enkelt minska sin sårbarhet och samtidigt bidra till minskad miljöpåverkan, säger Emma Hansson, projektledare på Livsmedelverket.

I en undersökning om klimatanpassning som Livsmedelsverket gjorde hösten 2018 önskade en stor andel av livsmedelsföretagen ett verktyg för att identifiera och prioritera klimatanpassningsåtgärder. Resultatet är en excelfil som systematiskt leder företaget genom analysarbetet fram till beslut.

Kunskapshöjande insats i samarbete med branschorganisationer

Livsmedelsverket har i uppdrag att initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom sitt ansvarsområde. Utöver verktyget erbjuder Livsmedelsverket under 2019 workshops och kunskapsstöd om hur klimatet förändras och hur olika verksamheter i livsmedelssektorn kan påverkas av det. Några branschorganisationer har redan anmält intresse.

Livsmedelsverket har även publicerat en rapport om hur klimatförändringar påverkar regioner som Sverige importerar livsmedel ifrån. Läs den gärna som underlag för klimatanpassning.