Uppdrag att inleda arbete med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att inleda arbete med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 december 2018.

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2018-12-14