Planerad slakt - frågor och svar

Föreskriften, LIVSFS 2019:4, om planerad slakt uppdateras den 15 juli 2020. Här finns svar på några vanliga frågor kring hur planerad slakt fungerar.

Vad innebär de uppdaterade reglerna?

Ändringarna, som träder i kraft 15 juli 2020, innebär några lättnader. I korthet:

  • avgifter för sena, tillfälliga ändringar och avbokningar tas bort
  • vilthanteringsanläggningar kan, likt slakterierna, få göra tillfälliga ändringar av ett slaktschema inom vissa tidsramar
  • för slakterier där Livsmedelsverket inte har ständig närvaro under slakten kan Livsmedelsverket fatta beslut om slaktschema som omfattar hela kalenderåret (förutom de två perioder som fanns tidigare)

När måste slakterier och vilthanteringsanläggningar skicka in sina önskemål om slaktschema?


2020 gäller följande tidpunkter i föreskrifterna

  • Slakterier där Livsmedelsverket har ständig bemanning ("stora slakterier"): 1 oktober 2020. Detta gäller schema för kalenderåret 2021.
  • Slakterier där Livsmedelsverket inte har ständig bemanning ("små slakterier"):         1 juni 2020 för perioden september 2020– februari 2021 och 1 december 2020 för perioden mars – augusti året därpå. Dessutom har dessa slakterier nu möjlighet att lämna in önskemål senast den 1 oktober 2020 för schema för kalenderåret 2021. Det är alltså möjligt att välja att planera för två perioder eller helt kalenderår.
  • Renslakterier: Senast den 1 juni för perioden september – april.
  • Vilthanteringsanläggningar: Senast tre månader innan det första besiktningstillfället.
 
Typ av anläggning Företaget lämnar in underlag till Livsmedelsverket Livsmedelsverket beslutar om slaktschema Tid schemat gäller
Stora slakterier 1 oktober 1 december Kalenderår
Små slakterier 1 december 1 februari mars - augusti
  1 juni 1 augusti september - februari
  1 oktober 1 december Kalenderår
Renslakterier 1 juni 1 augusti september - april
Vilthanteringsanläggningar 1 juni 1 månad innan slakt (ex 1 augusti) Hela jaktsäsongen

 

Jag har svårt att veta om jag har djur att slakta långt i förväg. Vad händer om jag skickar in ett schema men vill ändra mig senare?

Slakterier och nu även vilthanteringsanläggningar kan göra förändringar i planeringen med viss framförhållning. För tillfälliga, mindre  ändringar ska dessa anmälas fem dagar innan önskad dag för besiktning. Om ändringen avser tid kring jul, nyår, påsk och sommarmånaderna gäller femton arbetsdagar. Slakterier kan göra större förändringar om önskemål kommer in senast två månader innan förändringen ska gälla. Det är också möjligt att avboka besiktning bara några dagar före planerad besiktning: slakterier kan avboka besiktning senast två arbetsdagar före planerad besiktning. Renslakterier och vilthanteringsanläggningar behöver bara göra det två respektive en kalenderdag i förväg.

Är reglerna olika för olika typer av slakterier?

Ja, de är delvis olika. Till exempel behöver mindre slakterier lämna in sina önskemål om slaktschema ett halvår i taget jämfört med ett år i taget för de stora slakterierna.

I och med den förändring som träder i kraft den 15 juli 2020 kan de mindre slakterierna, om de så vill, lämna ett underlag och få ett slaktschema fastställt för hela kalenderåret.

Slakterier kan avboka besiktning  senast två arbetsdagar före planerad besiktning. Renslakterier och vilthanteringsanläggningar behöver bara göra det två respektive en kalenderdag i förväg.

Kan det bli svårt för de små företagen att leva upp till reglerna?

Vi har förståelse för att några företag, till exempel de allra minsta slakterierna som slaktar väldigt sällan, upplever det problematiskt att planera sin verksamhet i förväg. Men många slakterier, även små, jobbar redan på detta sätt. Men reglerna tar på flera områden hänsyn till de små företagen – se tidigare svar.

Hur ska de små företagen göra om de inte har några djur att slakta eller ta hand om när de har planerat det?

Det går att avboka planerad besiktning senast två arbetsdagar före planerad slakt. Renslakterier och vilthanteringsanläggningar behöver bara göra det två respektive en kalenderdag i förväg.

Måste även renslakterier anmäla slakten flera månader i förväg?

Ja, men för dem gäller särskilda regler. Renslakterier behöver bara lämna in en grov planering tre månader i förväg. I den ska de ange vilka veckor och antal dagar de planerar att slakta, de behöver inte ange vilka veckodagar. En mer detaljerad planering med vilken veckodag slakt ska ske behöver bara skickas in ungefär två veckor i förväg. Det går också att avboka planerad besiktning senast två kalenderdagar i förväg.

Kostar det extra om jag ändrar med kort varsel?

Nej. I och med de ändringar som gäller från 15 juli 2020 betalar man inte längre en extra avgift på grund av sena ändringar och avbokningar. Däremot kan Livsmedelsverket behöva neka besiktning om önskemål om ändringar kommer in allt för sent.

Senast granskad 2020-07-07