EG-förordning 1334/2008

Förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av förordningarna (EEG) nr 1601/91, (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt dir. 2000/13/EG.

Övergångsbestämmelser/ikraftträdandebestämmelser

Se artikel 30. 

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Information om EU-förordning 2016/692

Kommissionens förordning (EU) 2016/692 av den 4 maj 2016 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller vissa aromämnen

När träder förordningen i kraft?

25 maj 2016

Vilka berörs av förordningen?

Livsmedelsföretag som tillverkar eller använder aromämnen samt myndigheter som utför kontroll av berörda anläggningar eller produkter.

Bakgrund

I unionsförteckningen över godkända aromämnen anger fotnoter att vissa aromämnen är under utvärdering. Efsa har nu slutfört utvärderingen av sju aromämnen, och slutsatsen är att dessa är säkra. Fotnoterna stryks därmed.

Senast granskad 2020-11-18