Livsmedelstillsatser - CCFA

Kommitténs mandat

I kommitténs mandat ingår följande.

  • CCFA har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram eller godkänna acceptabla nivåer för individuella livsmedelstillsatser
  • Kommittén tar fram prioriteringslistor över tillsatser som ska utvärderas av JECFA 
  • Kommittén tilldelar funktionsgrupper till de individuella tillsatserna
  • Kommittén rekommenderar specifikationer för identitet och renhet, utarbetade av JECFA, för tillsatser inför godkännande av Codexkommissionen
  • Kommittén överväger analysmetoder för bestämning av tillsatser i föda 
  • Kommittén överväger och tar fram standarder eller allmänna regler för angränsande ämnen/områden som exempelvis märkning av tillsatser som säljs som sådana.

Sammanfattningar från möten

Möte den 26-30 mars 2018

CCFA arbetar för närvarande med ett antal frågor direkt förknippade till den högsta prioritet för kommittén som är GSFA (General Standard for Food Additives). Bland dessa frågor finns ett par mer känsliga: utarbetande av ett förslag till riskhantering som gäller tillsatser (sötningsmedel och färgämnen) med Note 161 liksom revideringen av gränsvärden för nitrat.

Arbete med Note 161 innebär bland annat frågor om utökad användning av sötningsmedel och färgämnen. EU mötte motstånd då förklaringar gavs om varför Note 161 behövs. Kommittén kunde enas kring en kompromisslösning. En (elektronisk arbetsgrupp) eWG kommer att arbeta med att ta fram förslag till alternativa formuleringar som gäller i första hand sötningsmedel. Förslaget som eWG ska presentera vid CCFA:51 bör ta hänsyn både till GSFA:s Preambel 3.2 liksom till Statement of Principles i Codex Procedural Manual, vilket utifrån EU:s perspektiv är en positiv utveckling.

Några viktiga frågor för EU och Sverige

Nitrates (INS 251, 252)

Ett arbetsdokument som tar upp frågorna från CCFA:48 har cirkulerats två gånger innan mötet. Stort intresse och deltagande i respektive eWG har noterats. Gruppens rekommendationer (5 st) diskuterades i plenummötet. JECFAs sekretariat har lämnat en skrivelse som tillsammans med rekommendationerna från eWG användes som underlag för diskussionerna vid mötet.

Det finns konsensus om hur frågornas ska delas mellan risk hantering (till CCFA) och värderingsfrågor (till JECFA). Därutöver har komplexa frågor som behöver ytterligare underlag identifierats.

Mötet var överens om att nästa steg är att samla mer specifik information. Ny eWG med ett ambitiöst mandat föreslogs.

CCFA som riskhanteringsorgan kan inte samla in information om halter av nitrat i livsmedel. Detta är JECFA s arbetsuppgift, därför ska JECFA inom kort lämna ut en "call for data".

Samtidigt konstaterade JECFA att eWG som arbetar under CCCF samlar in haltdata om förekomst av nitrat från naturliga källor, det funkar bra och är mer effektivt än då JECFA gör "call för data". Codex sekretariatet menade att det ska finnas möjligheter att dela data med andra Codex kommitéer som behöver den sortens data.

Definitioner gällande oberarbetad och vanlig

När det gäller definitionen av begreppen fresh, plain, unprocessed och untreated fick den Ryska federationen i uppdrag att ta fram ett nytt diskussionspapper som ska vara underlag för diskussioner vid CCFA:51.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2020-04-03