EU-förordning 2019/1793 Om tillfällig ökning av offentlig kontroll och nödåtgärder avseende införsel till unionen

2019-10-30

Om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer, om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 och genomförandeförordningar (EU) nr 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 och (EU) 2018/1660

Kommissionens genomfrandeförordning (EU) 2019/1793