Metaller i barnmat för vårdpersonal

Livsmedelsverket analyserade 2011-12 halterna av vissa mineraler och tungmetaller – bland annat mangan, arsenik och bly – i modersmjölksersättning, gröt, välling, vegetabiliska drycker och livsmedel för barn med medicinska behov.

Bland produkterna för barn med medicinska behov innehöll drygt hälften höga halter mangan. Några innehöll också arsenik och bly i halter som skulle kunna vara skadliga för barn. Livsmedelsverket ger därför råd till vårdpersonal om dessa produkter.

I bilaga 6 i den svenska rapporten finns listor över halter i alla produkter samt beräknade intag.

Produkter för speciella medicinska ändamål

Råd till vårdpersonal

I undersökningen analyserades 27 modersmjölksersättningar, sondnäring och kosttillägg för barn med medicinska behov, till exempel allergi, malnutrition eller fenylketonuri (PKU). Vissa produkter innehöll metaller i halter som skulle kunna ge negativa hälsoeffekter för små barn, när de ges enligt doseringsanvisningen. Livsmedelsverket ger därför följande råd till vårdpersonal:

Hög halt arsenik

MiniMax Barnsondnäring innehöll arsenik i halter som kan innebära en hälsorisk. Arsenik kan bland annat påverka utvecklingen av nervsystemet och immunförsvaret och små barn är känsligast för sådana effekter när hjärnan är under utveckling. Produkten kan användas i mindre mängd men bör inte användas som enda näringskälla tills halten arsenik har sänkts ytterligare, om det finns lämpliga alternativ. Denna bedömning görs bäst av den läkare som ordinerar produkten.

Hög halt bly

PKU-gel/Vitaflo innehöll bly i halter som kan innebära en hälsorisk. Bly kan skada nervsystemet och små barn är känsliga för sådana effekter när hjärnan är under utveckling. Livsmedelsverket har lämnat över detta ärende till den ansvariga kommunen, som hanterar frågan vidare.

Hög halt mangan

Drygt hälften av produkterna innehöll hög halt mangan. Spädbarn och småbarn som får en stor del av sitt närings-/energibehov tillgodosett från dessa produkter kan få i sig mer än det så kallade tolerabla dagliga intaget (TDI) av mangan. Livsmedelsverkets råd är därför att om möjligt välja produkter med låg manganhalt, eller att begränsa mängden produkt så att intaget av mangan inte överskrider TDI.

TDI för mangan är 60 mikrogram per kg kroppsvikt och dag.

Exempel: För ett barn som väger 5 kg blir det 60 mikrogram/kg kroppsvikt x 5 kg = 300 mikrogram mangan per dag

I näringsvärdesdeklarationen står hur mycket mangan produkten innehåller.

Livsmedelsverket ger sedan 2011 råd till vården att begränsa användningen av produkter med hög manganhalt.

Varför innehåller produkterna höga halter mangan?

Eftersom mangan är ett essentiellt spårämne ska modersmjölksersättningar, sondnäring och kosttillägg innehålla en viss halt mangan. Därför berikas flertalet produkter. I de flesta fall har företagen hållit sig under godkänd halt mangan. Livsmedelsverkets beräkningar visar dock att EU:s gränsvärde kan vara för högt satt och informerar därför EU -kommissionen om resultaten och om behovet att se över lagstiftningen.

Metaller

Senast granskad 2021-02-23