Ändring av EG-förordning 396/2005 om bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordningarna 2019/1559 och 2019/1561

2019-09-23

EU-förordning 2019/1559 - Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol och tembotrion i eller på vissa produkter

EU-förordning 2019/1561 - Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klormekvat i odlade svampar

Kommissionens förordning (EU) 2019/1559
Kommissionens förordning (EU) 2019/1561

Båda förordningarna är publicerade på webbsidan - EG-förordning nr 396/2005