Handlingsplan för minskat matsvinn i Sverige

Livsmedelsverkets, Naturvårdsverkets och Jordbruksverkets handlingsplan "Fler gör mer" berör hela livsmedelskedjan - primärproduktion, producenter, handel, måltider i vård, skola och omsorg, restauranger, konsument, myndigheter samt forskning och innovation.

Handlingsplanen "Fler gör mer" är en del i regeringsuppdraget om minskat matsvinn som Livsmedelsverket har tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket 2017 – 2019.

Åtgärderna som presenteras i handlingsplanen ska bidra till att det globala hållbarhetsmålet i Agenda 2030 nummer 12.3 uppnås; "att till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik och konsumentledet och att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlust efter skörd". De ska även bidra till regeringens arbete med att ställa om till en hållbar konsumtion och produktion, samt en cirkulär ekonomi.

Handlingsplanen är ett verktyg för dialog och samarbete framöver, där åtgärdspaketet kan komma att justeras i takt med att det nationella matsvinnsarbetet visar på nya åtgärdsbehov.

Publikationer

Övriga rapporter

Nordiskt samarbete

Senast granskad 2020-03-02