Planera för framtidens dricksvatten

Bra dricksvattenkvalitet i framtiden kräver planering med god framförhållning. Planerna måste beakta risker och sårbarheter som förändrat klimat innebär samt befolkningens kommande behov.
På den här sidan finns material om planering för framtidens dricksvattenförsörjning som riktar sig till kommuner och länsstyrelser.

Filmen: Planera för dricksvatten 

Filmen beskriver hur dricksvattnet kan påverkas av klimatförändringar och hur bättre planering och samverkan i och mellan kommuner kan öka förmågan att säkra dricksvattnet. 

Broschyr: Planera för dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel

Nationellt nätverk för dricksvatten har tagit fram en broschyr som tar upp viktiga begrepp och verktyg till stöd för dricksvattenförsörjningen i planeringsprocessen.

Workshops: Säker dricksvattenförsörjning – en kommunal överlevnadsfråga

Under 2011-2012 anordnades workshops angående planering av dricksvattenfrågor på kommunal och regional nivå. Strategiska frågor, verktyg och beslut som behövs för att säkra dricksvattenförsörjningen lyftes fram. Regionala och lokala exempel presenterades för att tydliggöra hotbilder och krav. Det diskuterades om hur en effektiv planeringsprocess ser ut, hur den kan förankras på kommunal nivå och hur regional samverkan kan nås.

Dricksvattenutredningen och tilläggsdirektiv om vattenskyddsområden

Dricksvatten utredningen "Tryggad dricksvattenförsörjning" blev klar i april 2016 och är nu remissbehandlad. Utgångspunkten för utredningen var klimatförändringarnas förväntade effekter på dricksvattenförsörjningen och bedömning med alla aktörers förmåga att hantera sådana förändringar och effekter.

Utredningen tittade på bland annat på klimatförändringarnas effekter på vattenkvalitet och tillgång till vatten för dricksvattenproduktion, kartlägga kontrollen av dricksvatten, föreslå hur de olika aktörerna kan utveckla sin generella kompetensförsörjning och krisberedskap, kartlägga och utvärdera behoven av modernisering samt förnyelse av infrastrukturen för dricksvattenproduktion och distribution.

Mer om Dricksvattenutredningen och tilläggsdirektivet hittar du under Mer på andra webbplatser, längst ned på denna sida.

Stöd för Krisberedskap - Dricksvatten

Livsmedelsverket deltar aktivt i det krisberedskapshöjande arbetet på nationell nivå, i samverkan med andra myndigheter. En stor del av det arbete som genomförs är stöd till kommuner, dricksvattenproducenter och länsstyrelser.

Vattenskyddsområden

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för central tillsyn och vägledning när det gäller frågor om vattenskyddsområden. Genom att inrätta vattenskyddsområde med stöd av miljöbalken kan kommunen eller länsstyrelsen ge dricksvattenförekomster ett direkt skydd. Länk till mer information om vattenskydds områden på Havs- och vattenmyndighetens webbplats hittar du till längst ned på sidan under Information på andra webbplatser.

Riksintressen för anläggningar för vattenförsörjning

I syfte att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har Havs- och vattenmyndigheten initierat ett arbete som syftar till att peka ut Sveriges viktigaste områden med anläggningar för vattenförsörjning som riksintressen. Mer om detta finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Länk hittar du längst ned på sidan under Information på andra webbplatser.

Senast granskad 2018-09-03