Salmonellaregler för köttberedningar

Här finns information om salmonellaregler för köttberedningar.

Lagstiftning

Sverige har särskilda salmonellagarantier vid handel inom EU med vissa livsmedel av animaliskt ursprung. Varor som omfattas av de svenska salmonellagarantierna ska åtföljas av ett intyg som visar att salmonellaundersökning har utförts enligt gällande lagstiftning.

All provtagning ska ske enligt kommissionens förordning (EG) 1688/2005 (lagstöd LIVSFS 2005:22).

Det är viktigt att företag i Sverige tar ett eget ansvar för att behålla det goda salmonellaläge som byggts upp under lång tid.

Åtgärder för att hantera riskerna

Både Livsmedelsverkets undersökningar och resultaten av kommunernas provtagning har visat att det förekommer att kött från andra EU-länder är kontaminerat med salmonella. Det gäller bland annat köttberedningar av fjäderfä, där införseln har ökat kraftigt sedan garantierna infördes. Salmonellagarantierna gäller inte för köttberedningar.

Branschen är skyldig att identifiera faror och ta fram handlingsplaner som i möjligaste mån begränsar faror för konsumenterna. Vid handel inom EU kan Sverige inte kräva salmonellaundersökning enligt lag för alla produkter. Det finns dock inga hinder för företag att i sin egenkontroll kräva motsvarande garantier. Alternativt måste företagen genom provtagning själva se till att produkterna är säkra.

Undersökningar som Livsmedelsverket har genomfört tillsammans med ett antal kommuner visar att salmonella förekommer i införda köttberedningar. Dessa produkter bör därför behandlas på samma sätt som produkter som omfattas av garantierna. Företagen bör alltså kräva salmonellaintyg alternativt provta produkten i sin egenkontroll på ett sätt som motsvarar kommissionens förordning (EG) 1688/2005.

Företagen bör alltid göra en grundlig utredning av nya leverantörer så att man försäkrar sig om att leverantörerna kan och vet hur de ska uppfylla de svenska salmonellakraven - gärna med besök på plats och en inledande egen provtagning enligt gällande lagstiftning av de första tre partierna från en ny anläggning.

Dessutom bör företagen utföra regelbundna stickprovskontroller för att kontrollera att intygen som åtföljer partierna är korrekta.

Udda varor, som krokodil- och ormkött samt grodlår, anses också vara riskprodukter när det gäller salmonella. Dessa varor bör provtas vid varje leverans.

Salmonellafynd i kött i företagens egenkontroll ska rapporteras till kontrollmyndigheten i enlighet med 37 § livsmedelsförordningen. Om kontrollmyndigheten är en kommunal nämnd ska den snarast underrätta Livsmedelsverket via salmonellarapporteringsblanketten på Livsteck.net.

Senast granskad 2017-03-22