Särskilda regler gällande salmonellagarantier

Här finns information gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg.

Regler

Ingen salmonellaprovtagning av kött och ägg från tamhöns och kött från kalkoner från Island

2019-04-16
Från och med den 16 januari 2019 behöver inte längre sändningar med kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och kött från kalkoner från Island vara provtagna för salmonella och inte heller åtföljas av handelsdokument.

Islands kontrollprogram för salmonella avseende kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och kött från kalkoner har av Eftas övervakningsmyndighet i samråd med EU-kommissionen, bedömts vara likvärdigt med Sveriges och Finlands. De särskilda salmonellagarantierna i förordning 853/2004 utvidgas därför till att omfatta sändningar med kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och kött från kalkoner avsedda för Island.

Utvidgningen medför att sändningar med de ovannämnda varorna avsända från Island inte längre behöver provtas och åtföljas av handelsdokument enligt förordning 1688/2005, när de är avsedda för den svenska marknaden.

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 1/19/KOL av den 16 januari 2019 om utvidgning av de särskilda salmonellagarantierna till kött och ägg från tamhöns och kött från kalkoner avsedda för Island

Kött

Salmonellaregler upphör vid införsel av slaktkycklingkött från Danmark

Särskilda regler gäller för införsel av färskt kött, inklusive malet kött, av nöt, gris eller fjäderfä från andra EU-länder. Importörer som för in sådant kött ska i sin egen kontroll se till att köttet har undersökts för salmonella i avsändarlandet.

Ett dokument där det framgår att köttet är undersökt enligt kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 ska följa med varorna, liksom ett intyg eller en analysrapport från laboratoriet om att salmonella inte har påvisats i köttet.

Om den första mottagaren av nöt-eller griskött är en köttproduktanläggning är och det av medföljande dokument framgår att köttet ska användas som råvara för tillverkning av köttprodukter som ska värmebehandlas, behövs inte dokumentet om salmonellaundersökning. Färskt kött av fjäderfä ska alltid åtföljas av salmonellaintyg, även om det är avsett att värmebehandlas.

Ägg

Företag som för in hönsägg för direkt konsumtion till Sverige ska i sin egen kontroll och innan äggen hanteras vidare se till att intyg om salmonellaundersökning medföljer äggen. Intyget ska vara utformat enligt kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005.

Salmonellaintyg behövs dock inte när äggen levereras direkt till godkända värmebehandlingsanläggningar i Sverige och om det framgår att äggen är avsedda att bearbetas till äggprodukter.

Salmonellaintyg krävs inte vid införsel av hönsägg från Danmark till Sverige. 

Gemensam handlingsplan för salmonella

Livsmedelsverket och livsmedelsbranschen har gemensamt utformat ett informationsmaterial om hur vi bäst hanterar riskerna med salmonella i kött från andra EU-länder.

Senast granskad 2019-12-17