Matvanor

Med detta API kan du få data från matvaneundersökningarna Riksmaten barn 2003 och Riksmaten vuxna 2010-11.

Bakgrund

I Livsmedelsverkets uppdrag ingår att genomföra nationella matvaneundersökningar med det övergripandet syftet att mäta matvanor på ett nationellt representativt urval. Livsmedelsutbud, livsstil och livsmedlens innehåll av näringsämnen, toxiska ämnen och patogena mikroorganismer ändras kontinuerligt och det är därför viktigt att följa befolkningens matvanor och livsstil fortlöpande.

Syftet med matvaneundersökningar är att samla in information om matvanor och andra livsstilsfaktorer, kroppsmått, socioekonomiska och demografiska faktorer från nationellt representativa urval från barn, ungdomar och vuxna.

Riksmaten vuxna 2010-11

Undersökningen genomfördes mellan maj 2010 och juli 2011. 5 003 slumpmässigt utvalda kvinnor och män mellan 18-80 år boende i Sverige inbjöds att delta i undersökningen. Urvalet stratifierades på kön, åldersgrupp (18-30, 31-45, 46-65 och 66-80 år) samt region (Götaland, Svealand och Norrland).

I undersökningen samlades data om deltagarnas matvanor in med en självrapporterad och webbaserad matdagbok under fyra på varandra följande dagar. Alla veckans dagar var representerade. Totalt 1 797 personer, 1 005 kvinnor och 792 män, genomförde kostregistreringen, vilket gav en deltagarfrekvens på 36 procent.

Bortfallet i denna undersökning var större bland män, personer med kortare utbildning och invandrare. Bortfallet var jämnt fördelat bland kvinnorna i alla åldersgrupper, men bland männen var bortfallet större bland yngre än hos övriga män. Underrapporteringen var i samma omfattning som i tidigare matvaneundersökningar och var mest uttalad bland de yngsta männen (18-30 år).

Riksmaten barn 2003

Ett nationellt representativt urval av barn gjordes med hjälp av GfK:s Master Sample. Med hänsyn till regionala och sociala skillnader bildades ett "Miniatyr Sverige" av Sveriges kommuner. Familjer med barn som fyllde fyra år under 2003 rekryterades slumpmässigt från de utvalda kommunerna. Från de utvalda kommunerna gjordes ett obundet slumpmässigt urval av skolor och därefter ett slumpmässigt urval av två klasser, en i årskurs 2 och en i årskurs 5.

Sammanlagt tillfrågades 924 familjer med fyraåringar och 2499 skolbarn. En matdagbok, i form av en öppen och skattad registrering, användes för att samla in information om vad barnen åt och drack under fyra dagar. Datainsamlingen genomfördesunder våren och hösten 2003.

Av de 924 tillfrågade familjerna med fyraåringar tackade 823 (89 %) ja till att medverka i studien. Av dessa deltog 593, vilket motsvarar 64 % deltagande. Sammanlagt tillfrågades 51 klasser i årskurs 2 (1188 elever) och 54 klasser i årskurs 5 (1311 elever) att medverka i studien. Av de 2499 tillfrågade tackade 2232 ja, 1049 i årskurs 2 och 1183 i årskurs 5. Totalt 1945 skolbarn genomförde undersökningen (888 i årskurs 2 och 1057 i årskurs 5), vilket motsvarar ett deltagande på 87 % (85 % i årskurs 2 och 89 % i årskurs 5).

Bland bortfallet var en större andel pojkar, fler hade minst en förälder född utomlands och fler hade endast en vuxen och ett eller flera syskon i familjen jämfört med dem som deltog i studien. Det fanns ingen större skillnad mellan deltagande barn och barn i bortfallet med avseende på ort, typ av mat, matallergi samt föräldrars utbildning och sysselsättning.

Information om vad deltagarna har ätit

Informationen om vad deltagarna har ätit i respektive matvaneundersökning finns på två basnivåer; dels på livsmedelsnivå och dels på livsmedelsgruppsnivå för varje individ. Detta betyder att alla livsmedel, en deltagare har ätit under registreringsperioden finns samlat i samma post.

Ett livsmedel är antingen ett individuellt livsmedel som äpple, standard mjölk (3 %) eller fiskpinnar eller en maträtt som är sammansatt av olika enskilda livsmedel, exempelvis köttgryta. Vissa livsmedel är också aggregat av olika livsmedel baserat på försäljningsstatistik eller marknadsöversikt, exempelvis en generisk mjölk eller generisk juice.

Livsmedel aggregeras också till livsmedelsgrupper, så kallade Huvudgrupper. Livsmedelgrupperna används för att lättare beskriva matvanor på gruppnivå. Grupperna är ordnade i ett hierarkiskt träd som utarbetades till Riksmaten 2010-11.

URL

http://www7.slv.se/apilivsmedel/undersokningservice.svc/undersokning/<Undersökningsid>/<Deltagare>

Format

Xml

Licens

Data publiceras under licensen Creative Commons Erkännande 4.0. Det innebär att du har tillstånd att använda och distribuera våra öppna data samt skapa bearbetningar.  Livsmedelsverket ska anges som källa.

Symbol för License Creative Commons
Licens Creative Commons

Parametrar

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Undersökningsid Unikt ID på undersökningen 1 = Riksmaten barn, 14 = Riksmaten vuxna
Deltagare Del av datamängden uppdelat på deltagare.

 1 = Deltagare 1-100, 4 = Deltagare 301-400

 Exempel på anrop som hämtar data om deltagare 301-400 från Riksmaten barn.

http://www7.slv.se/apilivsmedel/undersokningservice.svc/undersokning/1/4

Resultat

API:et har endast en metod som returnerar konsumtionsdata för vald undersökning och valda deltagare. Det som returneras är data om undersökningen, deltagarna, konsumtionen samt energi- och näringsinnehåll.

<Undersokning>

Uppgifter om matvaneundersökningen.

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
UndersokningsId Unikt ID på undersökningen

1 = Riksmaten barn; 14 = Riksmaten vuxna

Namn Namn på undersökning Riksmaten barn 2003; Riksmaten vuxna 2010-11

<Undersokning> <DeltagareLista> <Deltagare>

Uppgifter om deltagaren i matvaneundersökningen.

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Id Unikt ID på deltagaren  14875
Startdatum Datum då deltagaren påbörjade sin registrering (endast Vuxna) 2010-11-28
Kon Kön på deltagaren Barn: Pojke; Flicka
Vuxna: Kvinna; Man
Alder Ålder i antal år  8,5; 37
Region Regionindelning som används i matvaneundersökningen (endast Vuxna) Götaland; Svealand; Norrland
Lan Län där deltagaren bor (endast Vuxna) Dalarna
Kommun  Kommun där deltagaren bor Borlänge
HogstaUtb Högsta utbildning. För Barn avser det föräldrarna. grundskola; 2-årigt gymnasium; 3-årigt gymnasium; examen från högskola
Langd Längd i cm 170
Vikt Vikt i kg 72
Arskurs Årskurs (endast Barn)  Barn i årskurs 5
Fodelseland Födelseland (endast Vuxna) Sverige; Finland
DeltagarensInkomst Deltagarens årsinkomst (endast Vuxna) 378432
HushalletsInkomst  Hushållets samlade årsinkomst (endast Vuxna) 502183
HRegion Ett sätt att dela in landet där kommuner grupperas efter lokalt och regionalt befolkningsunderlag längs skalan storstad till glesbyggd (endast Vuxna). Glesbygd; Göteborg; Malmö; Mellanbygd; Stockholm; Större städer; Tätbygd

<Undersokning> <DeltagareLista> <Deltagare> <NaringsvardenPerDag>

Uppgifter om deltagarens energi- och näringsintag som medelintag per dag.

KolumnnamnBeskrivningExempel
Alko Alkohol (g)  0
Aska Aska (g)  11,65
B_Kar β –karoten (µg)  291,47
C4_0_C10_0 Summa av smörsyra C4:0, kapronsyra C6:0, kaprylsyra C8:0, kaprinsyra C10:0 (g)  1,95
C12_0 Laurinsyra , C 12:0 (g)  0,79
C14_0 Myristinsyra, C 14:0 (g)  2,69
C16_0 PalmitinsyraC 16:0 (g)  14,78
C16_1 Palmitoljesyra, C 16:1 (g)  1,12
C18_0 Stearinsyra, C 18:0 (g)  5,56
C18_1 Oljesyra, C 18:1 (g)  22,92
C18_2 Linolsyra, C 18:2 (g)  6,12
C18_3 α-Linolensyra, C 18:3 (g)  1,36
C20_0 Arakidinsyra C 20:0 (g)  0,18
C20_4 Arakidonsyra, C 20:4 (g)  0,11
C20_5 Eikosapentaensyra, EPA, C 20:5 (g)  0,01
C22_5 Dokosapentaensyra, DPA, C 22:5 (g)  0,02
C22_6 Dokosahexaensyra, DHA, C 22:6 (g)  0,05
Ca Kalcium (mg)  574,87
Dsac Disackarider (g)  39,33
Ener Energi (kcal)  1573,48
Enkj Energi (KJ)  6567,69
Fe Järn (mg)  10,01
Fett Fett (g)  65,46
Fibe Fibrer (g)  15,46
Folat Folat (µg)  130,85
Fullk_tot Fullkorn (g)  15,94
I Jod (µg)  119,35
K Kalium (mg)  2316,21
Kole Kolesterol (mg)  209,51
Kolh Kolhydrater (g)  182,09
Mfet Mättade fettsyror (g)  24,79
Mg Magnesium (mg)  198,21
Mone Enkelomättade fettsyror (g)  25,94
Msac Monosackarider (g)  38,04
Na Natrium (mg)  2643,87
NaCl Salt (g)
Uträknat som 2,5*Na (g)
 6,61
Niac Niacin (mg)  8,61
Niek Niacinekvivalenter (NE)  20,82
P Fosfor (mg)  829,89
Pole Fleromättade fettsyror (g)  7,98
Prot Protein (g)  52,63
Reti Retinol (µg)  340,44
Ribo Riboflavin (mg)  1,18
Sack Sackaros (g)  31,34
Se Selen (µg)  22,11
Tiam Tiamin (mg)  0,58
Tran Transfettsyror (g)  0,63
Vatt Vatten (g)  2214,12
VitA Vitamin A (retinolekvivalenter, RE)  667,45
VitB6 Vitamin B6 (mg)  1,54
VitB12 Vitamin B12 (µg)  2,68
VitC Vitamin C (mg)  33,91
VitD Vitamin D (µg)  2,98
VitE Vitamin E, α-tokoferol (µg)  9,12
Zn Zink (mg)  7,44

<Undersokning> <DeltagareLista> <Deltagare> < RegistreringsDagar> <RegistreringsDag>

Uppgifter om registreringsdagen.

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
DagNummer  Dag för registrering 1; 2; 3; 4
Veckodag  Veckodag för registrering Måndag; Tisdag; Onsdag

<Undersökning> <DeltagareLista> <Deltagare> < RegistreringsDagar> <RegistreringsDag> <Maltider> <Maltid>

Uppgifter om bland annat tid och plats för måltiden.

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Typ Typ av måltid  Barn: Frukost; Lunch; Mellanmål; Middag; Under dagen; Vatten; Vitaminer
Vuxna: Frukost; Lunch; Middag/Kvällsmål; Övrigt ätande
Plats Plats för måltiden Barn: Hemma; Dagis/förskola/skola; Dagmamma/dagbarnvårdare/fritids; Hemma hos någon annan; Ute/matsäck/bilen, Kiosk/affär; Restaurang Café; Hamburgerrestaurang/ gatukök/korvgubbe; Annan plats/okändplats 
Vuxna: Hemma; I farten/på resa; Restaurang Bar Café; Fikarum Lunchrum; Hos släkt vänner; Evenemang bio teater idrott; Övrigt
Klockslag Tidpunkt för måltiden 07:30:00

<Undersokning> <DeltagareLista> <Deltagare> < RegistreringsDagar> <RegistreringsDag> <Maltider> <Maltid> <Portioner> <Portion>

Uppgifter om livsmedel som ingår i måltiden.

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Livsmedelsnamn Livsmedel Tomat; Kranvatten;  Bacon stekt
LivsmedelId Unikt ID på livsmedlet 783
Mangd Mängd livsmedel i gram  145
Huvudgrupp Alla livsmedel och maträtter i undersökningarna grupperas i huvudgrupper Frukostflingor; grönsaker
Originalportion_Antal Registrerat antal/mängd. Räknas om till gram i fältet <Mangd> (endast Vuxna) 2,50
Originalportion_Enhet Registrerad enhet (endast Vuxna). dl

<Undersokning> <DeltagareLista> <Deltagare> < RegistreringsDagar> <RegistreringsDag> <Maltider> <Maltid> <Portioner> <Portion> <Naringsvarden>

Uppgifter om deltagarens energi- och näringsintag per livsmedel i måltiden.

Se: <Undersokning> <DeltagareLista> <Deltagare> <NaringsvardenPerDag>

Senast granskad 2016-12-15