Märkning av livsmedel - CCFL

Kommitténs mandat

Kommittén för märkning av livsmedel, CCFL, har som sitt huvudsakliga uppdrag att:

  • ta fram förslag till märkningsbestämmelser för alla livsmedel
  • bedöma, och vid behov ändra, och tillstyrka förslag till särskilda märkningsbestämmelser, utarbetade av varukommittéerna, hanteringsrutiner och vägledningar
  • ta hand om märkningsfrågor från Codexkommissionen (CAC)
  • studera problem i förbindelse med reklam för livsmedel med särskild hänsyn till påståenden och vilseledande beskrivningar.

Att godkännande av märkningsavsnitt i förslag till standarder utarbetade av varukommittéerna ibland måste ske efter att CAC godkänt standarden är en följd av att CCFL numera sammanträder med cirka 18 månaders tidsintervall.

Sammanfattningar från möten 

Möte den 13-17 maj 2019

Resultatet av mötet för EU blev positivt tack vare att experter från kommissionen och medlemsstaterna lagt ner mycket arbete på de olika frågorna och även medverkat i olika elektroniska arbetsgrupper.

CCFL beslutade att inleda nytt arbete på många områden, varav vissa är viktiga för EU Det gäller:

  • märkning av alkoholhaltiga drycker
  • framsidesmärkning (Front of Pack Nutrition Labelling)
  • Internetförsäljning/e-handel
  • innovation – användning av teknik vid livsmedelsmärkning
  • märkning av allergener
  • märkning av livsmedel i flerpacksformat

CCFL föregicks av en fysisk arbetsgrupp om förslaget till riktlinjer alternativt standard för märkning av grossistförpackningar. Efter diskussion beslutade CCFL att skicka förslaget vidare för antagande på steg 5 och behandling vid nästa CCFL.

CCFL enades om att godkänna märkningsbestämmelserna i uppförandekoden för hantering av livsmedelsallergener för livsmedelsföretagare, ett viktigt dokument som är framtaget inom Codex hygienkommitté.

CCFL enades slutligen om att återupprätta den elektroniska arbetsgruppen om framsidesmärkning och att vidareutveckla riktlinjerna, inhämta synpunkter på steg 3 och hålla en fysisk arbetsgrupp omedelbart före nästa session i CCFL, överväga de synpunkter som lämnats in på steg 3 och utarbeta ett reviderat förslag för diskussion i CCFL vid den sessionen.

Vissa märkningsfrågor återfördes till kommittéerna, bland annat för follow-up formula och ursprungsland/skördeland i sex förslag till kryddstandarder.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2021-03-23