Kemiska markörer för dricksvattenrening

Vilken förmåga att avlägsna och/eller oskadliggöra olika typer av kemiska och mikrobiologiska föroreningar har olika processer för beredning av dricksvatten? Livsmedelsverket är koordinator i ett projekt som söker svaret på den frågan.


Projektet "Dricksvattenrisker – Beslutsstöd för översyn och optimering av dricksvattenberedning" är finansierat av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Målet är att skapa ett nationellt kunskapsunderlag om vilken förmåga olika processer för beredning av dricksvatten har att avlägsna och/eller oskadliggöra olika typer av kemiska och mikrobiologiska föroreningar.

Med den kunskapen ökar möjligheterna att förhindra att människor exponeras för föroreningar och att förhindra dricksvattenburen smitta.

Varför behövs beredningsprojektet?

En väl fungerande beredning som tar bort mikrobiologiska och kemiska ämnen från råvattnet är en förutsättning för säker dricksvattenförsörjning. Trots detta är kunskapen om vilka kemiska ämnen och mikroorganismer barriärerna i dricksvattenberedningen förmår avlägsna och inaktivera mycket begränsad.

När exempelvis en kemisk kontaminering av dricksvattnet upptäcks tas ofta en vattentäkt ur bruk - förutsatt att det finns en annan vattentäkt i systemet. Alternativet är att vattenverket snabbt får bygga in nya processer i sin dricksvattenberedning. Ett av projektets syften är därför att förse dricksvattenproducenter med hjälpmedel och beslutsstöd för översyn, metodval och optimering av beredningsprocessen.

Upplägg och genomförande

Livsmedelsverket tar fram lättanalyserade markörer för riskbedömning och övervakning av beredningsprocessers förmåga att generera ett säkert dricksvatten av god kemisk och mikrobiologisk kvalitet. Kandidatämnen fås fram genom litteraturstudier, och därefter följer en stor provtagningsstudie av rå- och dricksvatten i nära 100 svenska vattenverk.

Hur används resultaten?

Dricksvattenproducenter kan använda de mest lämpade ämnena från provtagningsstudien till att optimera, komplettera och effektivisera sina beredningsprocesser.

Kristina Granelli

Avdelningschef, Kemiavdelningen
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Projekt

Senast granskad 2020-01-16