Ändring av EU-förordning 1925/2006 Tillsättning av vitaminer och mineralämnen i livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2021/468

2021-04-21

Om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller växtarter som innehåller hydroxiantracenderivat

Kommissionens förordning (EU) 2021/468