Kost vid höjd beredskap

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att utreda vilken kost som tillgodoser näringsfysiologiska krav i händelse av höjd beredskap.
En delrapport ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 26 februari 2021. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2021.

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Livsmedelsverket

Delrapportering av uppdraget

 

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2021-03-02