Export till länder utanför EU

Infografik som visar vilken myndighet som gör vad när det gäller export av livsmedel

Här hittar du information om export till länder utanför EU. Överenskomna exportintyg och produkters importkrav finns publicerade under respektive land.

Exportmarknader

Livsmedelsverket arbetar med att öppna och underhålla marknader till tredjeland utanför EU. Vissa länder kräver en längre process med inspektioner från myndigheten i tredjeland för att ex. animaliska livsmedel ska godkännas och marknaden ska öppnas. Öppnade marknader med publicerade överenskomna hälsointyg finns publicerade under respektive land. Information om respektive lands godkännande process och importkrav hittas under varje land.

Godkännande i importlandet

För de länder som kräver särskild godkännande ska företaget som vill exportera anmäla sin anläggning på blanketten "Anmälan om export till länder utanför EU". 

Exportintyg för animaliska produkter kan innehålla olika krav på frihet från vissa djursjukdomar. Vid djursjukdomsutbrott kan importlandet införa restriktioner för vissa varor i exporten. Information om restriktioner i exporten publiceras på Jordbruksverkets hemsida.

Senast granskad 2019-06-03