Föranmälan vid import av ekologiska livsmedel

Samtliga sändningar med ekologiska livsmedel som ska importeras från land utanför EU ska anmälas till Livsmedelsverkets gränskontroll. Här finner du mer information om hur föranmälan av en sådan sändning går till.

Livsmedelsverkets gränskontroll innefattar granskning av det ekologiska kontrollintyget samt sändningens transporthandling, exempelvis B/L. Utöver detta kan det i vissa fall bli aktuellt med fysisk kontroll och provtagning av sändningen, i enlighet med Artikel 2.5 i EU-förordning 2008/1235.

Den aktör som ansvarar för den aktuella sändningen ska lämna en förhandsanmälan till den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen minst en arbetsdag före sändningens förväntade ankomst. Vid dokumentkontroll av ekologiska kontrollintyg behöver gränskontrollen:

- Ett COI-intyg i original, signerat och stämplat av utfärdande kontrollorgan. Detta ska skickas till Göteborgs gränskontrollstation, Port 3, Skandiahamnen, 418 34 Göteborg

- Uppgifter om sändningens ankomst, betalningsansvarig etc., använd med fördel följande dokument:

- Transportdokument, såsom exempelvis B/L, bifogat till intyget i TRACES.NT, fält 17.

Kontroll sker normalt första vardagen efter föranmälan, under förutsättning att originaldokument har inkommit till gränskontrollstationen. Om originaldokument skickas som rekommenderad post till gränskontrollstationen medför det längre handläggningstid på grund av postens öppettider.

Observera att i fält 9 i kontrollintyget ska aktuellt införselställe väljas. Se mer information under fliken "Införselställen för ekologiska livsmedel".

Observera att kontrollen påbörjas först när originalintyget har inkommit i pappersform. När kontrollen är utförd verifieras sändningen av gränskontrollen elektroniskt i TRACES.NT. Först därefter får sändningen förtullas. Kontrollintyget i original signeras Livsmedelverkets gränskontroll och skickas sedan till första mottagare för sändningen.

Ett arbete med behörighet så att intyg kan signeras med elektronisk stämpel i TRACES.NT pågår för närvarande på kommissionsnivå. När producentens kontrollorgan signerat det ekologiska kontrollintyget med denna elektroniska stämpel, behöver Livsmedelverkets gränskontroll inte längre kontrollera originalintyg i pappersform. Observera dock att så länge kontrollintyget i TRACES.NT inte är signerat med elektronisk stämpel, krävs fortsatt ett originalintyg i pappersform vid importkontrollen.

Beredning och uppdelning i flera partier

Om du ska förpacka, omförpacka eller märka varorna som ekologiska ska
sändningen först verifieras av Livsmedelsverkets gränskontroll.

Om sändningen ska delas upp i flera partier ska kontrollorganet/ kontrollmyndigheten i landet utanför EU, eller gränskontrollstationen i Göteborgs hamn, markera det genom att kryssa i "Ska släppas i partier (bas för extrakt)" i rutan "Syfte" i kontrollintyget under fält 11. För vart och ett av de delpartier som blir resultatet av uppdelningen upprättar systemet ett
utdrag ur kontrollintyget. Kontrollintygets referensnummer eller serienummer
kommer att få ett tillägg med /1 för första delpartiet och /2 för andra delpartiet. Utdragen skapas av importören och verifieras sedan av Livsmedelsverket i TRACES.NT och detta dokument skickas till första mottagaren.

Om varorna först går till en annan aktör (som kallas förste mottagare) ska denna se till att handlingarna skickas till dig. Den förste mottagaren ska i så fall först göra en mottagningskontroll och då fylla i det fält där det står "förste mottagare".

Senast granskad 2020-06-12