Reviderade branschlinjer för vendingbranschen

2020-04-14

Branschriktlinjer för varmdrycks- och vattenautomater från Svenska vendingföreningen har uppdaterats och finns nu publicerade på Livsmedelsverkets webbplats. Företag som berörs av dessa branschriktlinjer är exempelvis sådana som hyr ut eller fyller på kaffe- eller vattenautomater på kontor eller sjukhus.

Branschriktlinjer är branschens egen beskrivning av hur lagstiftningen på ett visst område bör tillämpas. Branschriktlinjer utarbetats i samråd med Livsmedelsverket som bedömer riktlinjerna för att se till att riktlinjerna uppfyller kraven i lagstiftningen och vissa andra formella krav. När Livsmedelsverket bedömt att dessa krav uppfyllts publiceras branschriktlinjerna på Livsmedelsverkets webbplats. Om riktlinjerna omfattar hygienbestämmelser även i EU-kommissionen databas. Riktlinjerna ska utarbetas, spridas och hållas aktuella av branschen.

Riktlinjerna ger råd till företag och andra om hur de kan leva upp till lagkraven, men är också ett stöd för kontrollpersonalen. Branschriktlinjer motsvarar kraven i lagstiftningen men kan i vissa fall ställa högre krav. En livsmedelsföretagare bedöms därför uppfylla lagstiftningens mål om den följer relevant branschriktlinje. Även rådgivande organisationer, intresseorganisationer och certifieringsorgan har nytta av riktlinjerna.

Det här är den tredje revideringen av vendingbranschens riktlinjer. De har setts över i sin helhet och uppdaterats framförallt med riktlinjer för dricksvattenautomater. Dessutom har lagstiftningshänvisningarna, faroanalysen och formuleringar setts över.