Aktiviteter Foder 2018-2021

Foder

Aktiviteter som bidrar till att uppnå beslutade mål 2018-2021 och indikatorer som mäter måluppfyllnad.

Mål: Medvetna foderföretagare för god hantering av foder

Indikatorer:

 • Antalet deltagande vid informationsinsatser (LST/JV statistik, årligen)
 • NKI: Kunskapsnivån före och efter informationsinsats enligt deltagarens egen bedömning (JV, vid insats, enkät, följs årligen)
 • Ökning/minskning av specifika avvikelser funna vid kontroll (statistik, årligen, JV)

Åtgärder:

 • Kompetenshöjande insatser för foderverksamheter
 • Stödja branschen
 • Enkelt och lätt att hitta information och förståelse av ansvarstagande

Aktiviteter:

 • Se över skriften Miljöhusesyn (JV, 2019)
 • Informationsinsatser via veckobrev till näringens representanter utöver tidigare återkommande möten med fodernäringen

Mål: Skapa förutsättningar för en god foderkontroll.

Indikatorer:

 • NKI (till operativa kontrollmyndigheter) – Upplevd ökad flexibilitet efter omarbetad riskklassificeringsmodell jämfört med före omarbetningen (JV, 2019-2020, enkät)
 • NKI (till operativa kontrollmyndigheter) – Hur upplevs förutsättningarna vara för att kunna genomföra en god foderkontroll? (JV, Nolläge: 2018. Årliga uppföljningar i samband med rapportering)

Åtgärder:

 • Riskklassificeringsmodellen lyfts ur kontrollföreskriften och ersätts med beslut i väntan på att omarbetning av riskklassificeringsmodellen sker
 • Förbättrad och förenklad rapportering av kontroll för att möjliggöra bättre analys av kontrollen
 • Projekt inom primärproduktionen MYKO-gård-risk

Aktiviteter:

 • Riskklassificeringsmodellen lyfts ur föreskriften och ersätts med beslut (JV, 2018-2019)
 • Omarbeta och utveckla riskklassificeringsmodellen inkl. utveckla riskanalys (JV, 2019)
 • Överflytt av foderföretagarregistret till Primör (JV/LST 2019-2020)
 • Projekt om nationell kontrollplanering foder och livsmedel i primärproduktionen (JV/SLV 2018-2020)
Senast granskad 2018-08-30