Företag har högt förtroende för Livsmedelsverket

2019-03-19

Tre av fyra livsmedelsföretag har högt eller ganska högt förtroende för Livsmedelsverket. Det visar en mätning av myndighetens förtroende som genomfördes 2018. Sedan förra mätningen 2013 har förtroendet för myndigheten ökat.

Under hösten 2018 gjorde SIFO Kantar telefonintervjuer med 1500 livsmedelsföretag inom tillverkning, storhushåll, restaurang, handel, primärproduktion och vattenverk. Resultatet visar att tre av fyra livsmedelsföretag har ett mycket eller ganska högt förtroende för Livsmedelsverket.

Större företag har överlag större förtroende än mindre, och hela 94 procent av vattenverken har ett mycket eller ganska högt förtroende för Livsmedelsverket. Förtroendet för Livsmedelsverket har gått upp sedan mätningen 2013, främst bland restauranger och butiker.

- Det är ett glädjande resultat. Som myndighet får vi både ris och ros från olika aktörer, och det är givetvis något vi tar till oss. Att förtroendet är så här högt visar att vi är på rätt väg, säger Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket.

Förtroendet varierar

Undersökningen visar att förtroendet varierar, både mellan olika branscher och mellan små och stora företag.

Skillnaden är särskilt påtaglig bland de små och stora storhushållen/restaurangerna, där 65 procent av de små har ett högt förtroende för Livsmedelsverket jämfört med 82 procent bland de stora. Även hos handeln/butikerna är skillnaderna stora, 58 procent av de små har förtroende jämfört med 77 procent bland de stora.

Livsmedelsverket satsar på att underlätta för företag

För att ännu bättre leva upp till regeringens livsmedelsstrategi och myndighetsuppdraget om att underlätta och skapa goda förutsättningar för företag gör Livsmedelsverket en särskild satsning. Den handlar om att utveckla kommunikation och dialog med företagen samt att utveckla informationen på exempelvis webben så att den blir mer målgruppsanpassad för företagens behov.

- Vi är angelägna att företagen ska känna att vi inom ramen för befintliga regler vill underlätta för dem att veta hur man gör rätt. Regelverket är till för att skydda konsumenterna, men kan säkert upplevas snårigt för enskilda företagare. Därför gör vi en särskild satsning på att målgruppsanpassa vår kommunikation, säger Annica Sohlström.

Om livsmedelskontrollen

Den svenska livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå. Ansvaret för livsmedelskontrollen i landet delas mellan kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket;

  • Livsmedelsverket leder och samordnar landets livsmedelskontroll. Verket har ständig kontroll på alla slakterier, samt kontrollerar äggpackerier, musselodlingar, större mejerier samt fiskanläggningar, cirka 1300 anläggningar.
  • Kommunerna kontrollerar exempelvis dricksvattenproducenter, butiker, restauranger, producenter, skolkök och organisationer, cirka 65 000 företag och organisationer.
  • Länsstyrelserna ansvarar för kontrollen av primärproducenter som enskilda jordbruk, uppfödare, fiskare och bärplockare.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40