Import - ekologiska livsmedel

På denna sida finner du information om vad som gäller vid import av ekologiska livsmedel från länder utanför EU

Ekologiska livsmedel från länder utanför EU

Det finns i dag två parallella system för import av ekologiska livsmedel från länder utanför EU:

 1. Import från länder vars regler för ekologisk produktion och kontroll är likvärdiga med EU:s regler.

  - Länderna listas i bilaga III i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008. För närvarande är följande länder listade: Argentina, Australien, Kanada, Chile, Costa Rica, Indien, Israel, Japan, Schweiz, Tunisien, Nya Zeeland, USA och Republiken Korea (Sydkorea).

  - Observera att länderna kan vara listade för olika kategorier av produkter, samt för en begränsad tid.

 2. Import av varor från andra länder, där kontrollen är utförd av kontrollorgan eller kontrollmyndigheter och där produktionen och kontrollen sker på motsvarande sätt som inom EU.

  - Aktuella kontrollorgan eller kontrollmyndigheter är listade i bilaga IV i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008.

  -   Observera att alla listade kontrollorgan och kontrollmyndigheter inte är godkända för alla produktkategorier. Läs därför noga vad som gäller för det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som kontrollerat och certifierat de varor du vill importera.

Oavsett vilket av ovan system det gäller, krävs att importsändningen medföljs av ett ekologiskt kontrollintyg, så kallat Certificate Of Inspection (COI).

Norge har slutit ett specifikt handelsavtal med EU. Detta innebär bland annat att ekologiska livsmedel från Norge, eller ekologiska livsmedel som har genomgått gränskontroll i Norge, inte behöver anmälas för gränskontroll i Sverige.

Ekologiska livsmedel som exporteras från Storbritannien till EU omfattas under år 2020 inte av krav på gränskontroll. Huruvida dessa produkter ska genomgå gränskontroll från 2021 beror på vilka avtal som förhandlas fram mellan EU och Storbritannien.

Förberedelser inför import av ekologiska livsmedel

För att importera varor måste du vara ansluten till ett godkänt kontrollorgan i Sverige. Det ska vara ett kontrollorgan till vilket Livsmedelsverket har delegerat kontroll, vilket betyder att du kan välja mellan Kiwa Sverige AB, Smak Certifiering AB, HS Certifiering AB, Valiguard AB, Intertek Certification AB eller ControlCert Scandinavia AB. Om du tidigare varit ansluten till Prosanitas Certifiering AB, kontakta HS Certifiering AB.

Du ska också registrera dig i det webbsystemet TRACES.NT (TRAde Control and Expert System New Technology) där alla ekologiska importsändningar hanteras. Här finner ni mer information om hur ni registrerar er:

Livsmedelverkets importkontroll av ekologiska livsmedel

För varje sändning med ekologiska livsmedel som importeras från ett land utanför EU behöver du ett kontrollintyg (så kallat COI-intyg). Intyget styrker att de varor du importerar har producerats och kontrollerats på ett sätt som är likvärdigt med produktion och kontroll av ekologiska produkter inom EU. Kontrollintyget upprättas i TRACES.NT av producentens kontrollorgan eller kontrollmyndighet.

Innan en importsändning ekologiska livsmedel kan förtullas, ska sändningen ha genomgått dokumentkontroll, och i vissa fall även fysisk kontroll och provtagning, och kontrollintyget ska ha verifierats av Livsmedelverkets gränskontroll. För mer information om hur du anmäler en ekologisk importsändning för kontroll, se "Föranmälan vid import av ekologiska livsmedel"

Vissa livsmedel från vissa specifika länder omfattas dessutom av en utökad importkontroll, med noggrannare dokumentkontroll från fler steg i produktionsledet, samt 100 % provtagning. För mer information om detta – se "Utökad importkontroll av vissa ekologiska livsmedel".

Kort sammanfattning av stegen vid import:

 1. Kontrollorgan eller kontrollmyndighet i tredjeland upprättar ett kontrollintyg i TRACES NT, efter att en importör eller exportör har initierat det.
 2. Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten skriver ut kontrollintyget ur Traces NT, stämplar och signerar det.
 3. Godset lämnar exportlandet och originalet av kontrollintyget skickas i pappersform till importören eller om importören så önskar direkt till Göteborgs gränskontrollstation. Samma kontrollintyg finns också registrerat i TRACES NT. Det ska vara samma COI-nummer på kontrollintyget i Traces NT som i pappersintyget.
 4. Kontrollintyget i original utskrivet från Traces NT och signerat av kontrollorganet/kontrollmyndigheten i landet utanför EU, tillsammans med följebrev med bland annat importörens kontaktuppgifter, ska importören skicka till/lämna in till: Göteborgs gränskontrollstation, Port 3, Skandiahamnen, 418 34 Göteborg. Frågor kan mejlas till eko.granskontroll@slv.se.
 5. Observera att gränskontrollstationen i Göteborg även behöver styrkandedokument som ska bifogas elektroniskt i TRACES NT. Företrädesvis
  transportdokumentet som finns hänvisat till i fält 17 i kontrollintyget.
 6. Gränskontrollen i Göteborgs Hamn är öppen kl. 9-15 måndag till fredag, lunchstängt mellan kl. 12-13. Observera att anmälningar om ekologiska livsmedelssändningar måste inkomma senast kl 13 för handläggning nästkommande arbetsdag. Mailadress: eko.granskontroll@slv.se
 7. När Livsmedelsverkets gränskontroll har avslutat verifieringen av sändningen i Traces NT, signeras även kontrollintyget i original och skickas tillbaka till importör/speditör.
 8. Importören/Speditören kan nu vända sig till Tullverket med Tulldeklarationen för sändningen.
 9. Kom ihåg att sändningen ska anmälas till Tullverket och att call-me code 12 måste anges i importdeklarationen. Läs mer på Tullverkets webbplats under rubriken " Importera ekologiska produkter".
  www.tullverket.se
 10. Förste mottagare mottar godset, verifierar i TRACES NT, samt signerar och eventuellt stämplar det fysiska kontrollintyget.
Senast granskad 2020-06-15