Nordiska Matförvaltningsgruppen, NMF

Arbetsgruppen har ansvar för aktiviteter inom lagstiftning, tillsyn, märkning och konsumentinformation på livsmedels- och konsumentområdet.

Nordiska Matförvaltningsgruppen (NMF) finns under Livsavdelningen på Nordiska Ministerrådet. NMF har funnits sedan år 2007 och möts två gånger per år. Nuvarande mandatet stäcker sig till utgången av 2020. Mötena cirkuleras inom Norden. På arbetsgruppsmötena har gruppen alltid ett tema inom ett aktuellt område.

Hållbar produktion och omsättning av säkra livsmedel, dricksvatten och djurfoder ska vara ledande för NMF-gruppens arbete.

Ansvarsområde

Gruppen

  • ansvarar för aktiviteter inom området regelverk, tillsyn/kontroll, märkning och konsumentinformation
  • arbetar för att skapa en likvärdig kontroll i Norden och att utveckla kontrollmyndigheternas kompetens, gruppen bidrar till att stärka Nordens stämma i EU-samarbetet och internationellt. Gruppen ska värdera initiativ som kan resultera i gemensamma nordiska rekommendationer för lösningar i den tidiga fasen av EU: s lagstiftningsprocess
  • arbetar för att bidra till att livsmedelsmyndigheterna i Norden arbetar effektivt, tidsenligt och harmoniserat
  • fokuserar på utveckling av effektivt, likvärdigt och riskbaserat kontrollarbete och utveckling av nya tillsyns/kontrollmetoder på livsmedelsområdet
  • arbetar för att motverka svindel/fusk, arbetar med matsvinnsfrågor och internet-handel

Arbetsgruppen ska inom sitt ansvarsområde ha översikt över situationen inom livsmedelskedjan i Norden och ta initiativ till samarbete med relevanta parter i sina aktiviteter. Arbeidsgruppen ska i planeringsperioden bistå EK-FJLS (Livsmedel) genom att ta initiativ till samarbete och utarbeta forslag till mål och aktiviteter så att ramprogrammets och andra styrande dokuments politiska intentioner uppfylls. Under 2017-2020 ska gruppen ha särskilt fokus på säker mat (food safety), redlig omsättning och riskbaserat kontrollarbete inom sitt ansvarsområde.

Det är också viktigt med samarbete med näringsliv, konsumenter och andra relevanta intresseorganisationer.

Arbetet i gruppen ska vara till nytta för länderna och ligga inom ländernas prioriteringar.  

Projekt

Gruppens projekt ska leda till att det nordiska samarbetsprogrammets intentioner för 2017-2020 uppfylls. Aktiviteter och planer ska ligga inom ramen för fortsatta prioriteringar som görs under perioden, samt inom gällande ordförandeskap. Gruppen ska också arbeta för att onödiga gränshinder inte ska uppstå i Norden.

Efter att projekten avslutas ska ett faktablad skrivas av projektledaren. Faktabladet, som skickas in till Nordiska Ministerrådet, är en avrapportering till EK-livs.

Svensk kontaktperson för NMF-gruppen är Ann-Christine Ekström.

Senast granskad 2020-01-21