EU-förordning 231/2012

Fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Eurpaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008

Ändringar med mera

Mer information om EU-förordning 2015/463

Förordning om ändring av bilagan till förordning (EU) 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1333/2008 vad gäller specifikationen för polyvinylalkohol (E 1203)

När träder förordningen i kraft?

Den 9 april 2015

Vilka berörs av förordningen?

Producenter som tillverkar eller använder polyvinylalkohol eller myndigheter som utför kontroll av berörda anläggningar eller produkter.

Ändringar

Specifikationen förtydligas avseende lösligheten i etanol.

Senast granskad 2019-05-20