Ändring av EG-förordning 798/2008 Om förteckning över tredjeländer vad gäller import av varor av fjäderfä

2019-02-27

Om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller posterna om Vitryssland, Bosnien och Hercegovina samt Japan i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/298