Samverkan med företag och konsumenter

Tecknade händer som skakar hand

Samverkan mellan de centrala myndigheterna och branschorganisationer och konsumentorganisationer är viktigt för informationsutbyte och  för att ta tillgodose företagens behov och konsumenternas intressen.

Samarbete med branscher inom livsmedelsområdet

Samarbete med branscher inom livsmedelsområdet sker på central, regional och lokal nivå. Lokala och regionala kontrollmyndigheter tar egna initiativ till samverkan med näringslivet bland annat genom informationsträffar för livsmedelsföretagare inom en viss bransch eller för livsmedels­konsulter som är verksamma inom regionen.

På central nivå samverkar Livsmedelsverket med branschorganisationerna bland annat genom regelbundna möten med information om pågående regeringsuppdrag, förhandlingsområden, diskussion om hanteringsåtgärder till följd av risk- och nyttovärderingar, resultat från kontrollen, pågående projekt och samråd kring nationella branschriktlinjer.

Livsmedelsverket ger även råd, information och e-utbildningar till företag och branschorganisationer som tar fram och underhåller informationsmaterial som riktar sig till företag.

Samarbete med branscher inom foder- och djurskyddsområdet

Forum foder för myndigheter och foderindustrin diskuterar risker relaterade till foderhygien och viktiga frågeställningar, som förändringar i kontrollen och lagstiftningen. I forumet ingår Jordbruksverket, representanter från foderföretagen, SVA och Lantbrukarnas Riksförbund. Jordbruksverket stöder även branschorganisationer inom primärproduktionen i deras arbete att utarbeta nationella branschriktlinjer.

SVA har sedan många år ett nära samarbete med foderindustrin. Tillsammans med bransch­organisationen Veterinär Foderkontroll (VFK) har ett 18-punktsprogram tagits fram för att förebygga risker i foderråvaruproduktionen. Genom årliga besök kontrolleras att kraven i programmet uppfylls.

I vissa län erbjuds djurhållare kostnadsfri rådgivning efter det att den offentliga kontrollen konstaterat brister som djurhållaren behöver ha hjälp med att åtgärda. Under utveckling är också nya former av samverkan mellan rådgivningsorganisationerna (privata eller inom länsstyrelsen) och den offentliga kontrollen.

Jordbruksverkets dialog- och referensgrupper med olika branscher och myndigheter

 • Dialoggrupp för djurskyddsfrågor är ett forum för dialog och kunskapsutbyte kring aktuella och långsiktiga frågor kopplat till djurskyddsfrågor generellt, inte bara till djurskyddskontroll.

 • Dialoggrupp för smittskydd och djurhälsa hanterar bland annat frågor om fördelning av medel, genom en nationell övervakningsplan, till SVA och branschen för att förverkliga mål inom området. Även förebyggande djurhälsoarbete på gårdsnivå diskuteras i gruppen.

 • Referensgrupp för ekologisk produktion diskuterar både tillämpningsfrågor och ger Jordbruksverket synpunkter på kommande lagstiftning.

 • Dialoggrupp spannmåls- och oljeväxtmarknaden diskuterar frågor kring marknadssituationen för spannmål och oljeväxter, inklusive regelverket. Även frågor om växtskydds- och växtnäringsfrågor, klimat- och energifrågor, direktstödsfrågor samt relevanta stöd inom landsbygdsprogrammet tas vid behov upp ur ett marknadsperspektiv.

 • Dialoggruppen för havs- och sjömatsmarknaden är ett brett forum för både långsiktiga och dagsaktuella frågor. Gruppens uppgift är kunskapsutbyte och dialog mellan de parter som är viktiga för att företag inom och med koppling till fiske och vattenbruk ska bli konkurrenskraftiga och hållbara.

 • Rådet för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel är ett brett forum för samverkan, dialog och kunskapsutbyte kring aktuella och långsiktiga frågor kopplat till svensk livsmedelsförsörjning, främst genom jordbruks-, trädgårds- och fiskerinäring. Rådet utgör ett stöd för Jordbruksverkets främjandearbete för att utveckla och behålla en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion i Sverige. Aktuella frågor är Livsmedelsstrategin, mervärden med svensk livsmedelsproduktion, EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 (CAP 2020) och effekter av ett förändrat klimat.

 • Växtskyddsrådet ska bidra till att bra växtskyddsmetoder används inom växtodling, både för att säkra skördarna och minska riskerna för både människors hälsa och miljö. Växtskyddsrådet består av Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet, Hushållningssällskapen, Svenskt växtskydd, Naturskyddsföreningen, Lantbrukarnas riksförbund och Föreningen Sveriges spannmålsodlare.

   

Utöver dessa finns även följande referensgrupper

 • Referensgrupp foder Referensgrupp vattenbruk
 • Referensgrupp yrkesfiske
 • Referensgrupp fritidsfiske och fisketurism
 • Referensgrupp kvalitet frukt och grönt
 • Referensgrupp för hästfrågor 
 • Referensgrupp för vilt Referensgrupp för utveckling av ekologiskt utsäde – vallfrö
 • Referensgrupp för utveckling av ekologiskt utsäde – potatis
 • Referensgrupp för utveckling av ekologiskt utsäde – spannmål, trindsäd och mellangrödor
 • Referensgrupp för utveckling av ekologiskt utsäde – trädgårdsväxter
 • Referensgrupp för intagning av sorter i den svenska sortlistan

Konsumentkontakt 

För att stärka kontakterna med konsumenterna har Livsmedelsverket och representanter för konsumenterna en samverkansgrupp där man möts för dialog och utbyte av information. Här ges möjlighet till inspel och synpunkter som underlag för Livsmedelsverkets ställningstaganden i frågor som är viktiga för konsumenterna. Livsmedelsverket har även en upplysningstjänst som vänder sig till konsumenter, kostrådgivare och personer som vill starta eller arbeta inom livsmedelsföretag.

För att stödja och stärka Jordbruksverkets arbete med konsumentfrågor har ett särskilt råd bildats, med representanter från olika konsumentorganisationer. Det ska vara rådgivande och ge synpunkter i frågor inom Jordbruksverkets ansvarsområde som har koppling till konsumenter. Rådet ska även vara ett forum för informationsutbyte och föra in konsumentperspektivet i Jordbruksverkets verksamhet samt initiera möten och seminarier.

Senast granskad 2019-12-16